968 (568) 2010-09-10 - 2010-09-16

O „Solidarności” na 30-lecie - pytania o historię

30-lecie „Solidarności" stało się okazją do przygotowania przez członków Gdańskiego Towarzystwa Naukowego zestawu pytań, który dotyczy roku 1980 - tworzenia związku „Solidarność". Inicjatorzy tego przedsięwzięcia to: poseł Jan Kulas i prof. (GTN) Marek Latoszek.
Pytania skierowane są do osób, które w pamiętnym roku 1980 były aktywne zawodowo i społecznie a także do urodzonych później, które wychowały się w epoce „Solidarności".
Oto lista pytań:
1. Z okazji 30-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności", chcielibyśmy zapytać Pana(ią) o bilans dziedzictwa „Solidarności". Czy Pana(i) zdaniem przeważają sukcesy, czy niepowodzenia? Prosimy o wymienienie ich i ustosunkowanie się do nich.
2. Co najbardziej zapamiętał(a) Pan(i) z atmosfery, nastrojów i okoliczności strajków sierpniowych 1980 roku?
3. Czy i w jaki sposób brał Pan(i) udział w powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność"?
4. Jakie wartości, zasady, różnice poglądów utkwiły najbardziej w Pana(i) pamięci z czasów wielkiej „Solidarności" 1980-1981?
5. Prosimy o wymienienie znanych Panu(i) współtwórców i działaczy NSZZ „Solidarność" z lat 1980-1981 (oraz ew. późniejszych).
6. Czy pamięta Pan(i) pierwszego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Pana(i) zakładzie, czy instytucje - jeśli to możliwe, prosimy o ewentualne podanie nazwiska i krótką jego charakterystykę.
7. Jaką rolę w historii „Solidarności" odegrał Kościół (ew. konkretni księża, jeśli to możliwe, prosimy o podanie nazwiska), zwłaszcza charyzma i autorytet Papieża Jana Pawła II?
8. Co Pan(i) myśli o „Solidarności"? Czym była dla Pana(i): związkiem zawodowym, ruchem społecznym, a może czymś innym......
9. Jakie symbole kojarzą się Panu(i) dzisiaj z „Solidarnością"?
10. Co i dlaczego z dziedzictwa „Solidarności" należałoby przede wszystkim przekazać współczesnej młodzieży?
11. Jakie ewentualne inne skojarzenia i uwagi nasuwają się Panu(i) na tle powyższego zestawu pytań?
Organizatorzy czekają na odpowiedzi (minimum na cztery pytania) do 15 października 2010 roku. Należy przesyłać je na adres: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ul. Grodzka 12, 80 - 841 Gdańsk, lub elektornicznie - biuro@gtn.gda.pl. W korespondencji należy podać następujące dane:
I. Płeć .............................
II. Rok urodzenia...............
III. Wykształcenie...............
IV. Zawód........................
V. Proszę wymienić jedną organizację (społeczną, polityczną) z którą Pan(i) sympatyzuje...................
Dane personalne i adresy dostępne będą tylko do wiadomości organizatorów konkursu.
Organizatorzy przewidzieli nagrody dla 10 autorów. Planowane jest również, na podstawie nadesłanych zapisków, wydanie publikacji.
Organizatorzy pragną pokazać jak sierpień 1980 r. wpłynął na życie, w jaki sposób je zmienił. Zapiski mają być również lekcją patriotyzmu dla młodych.