972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Ogłoszenia

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), zawiadamiam: że w dniu 30.09.2010 r. została wydana decyzja nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - Odcinek I - ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ulicy Gierdziejewskiego", zlokalizowanej na działkach: w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 249/2, 249/3, 289/4*, 248, 289/2, 289/14*, 258, 259, 257/8*, 260/41, 260/42*, 260/38, 260/39*, KM 21 - działki nr: 543*, 234, 244/59*, 245*, 246*, KM 20 - działki nr: 552, 553, 568, KM 19 - działki nr: 122/1, 507/2, 507/4*, KM 18 - działki nr: 411*, 412*, KM 13 - działki nr: 512/6, 520/5, 520/7, 522/7, 522/19, 522/20*, 522/17*, 522/16, 522/10, 522/11, 522/14*, 522/24*, 541*, KM 12 - działki nr: 418*, 419*, 420, 421/1*, 428/8, 428/9, 421/15, 421/29, 421/30, 421/31, 421/63, 422/75, 422/21, 422/28, 422/44, 422/50, 422/52, 422/53, 427/6, KM 9 - działki nr: 507/6*, 509/81*, 445, 444/4, 444/5, 451/5, 452/3, 446/4, 447/3, 448/3, 449/3, 450/3, 453/2, 454/5, 455/3, 456/4, 457/5, 458/5, 489, KM 8 - działka nr: 194/3, KM 7 - działki nr: (514/4, 514/1, 424/1, 424/2)**, 423, 512/7, 515, 519/16*, 519/10*, 519/14*, 519/9*, 519/7, 512/5, 519/1, 519/4, 519/5, 519/6*, w obrębie Gdynia: KM 4L - działka nr: 192/4, KM 2L - działki nr: 274/2, 274/4, 281/2.
* numery działek podlegających podziałowi ** numery działek podlegających scaleniu
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno - Budowlany, pokój 325 (tel. 58 66 88 412) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8
zatrudni nauczyciela matematyki z informatyką od 1.11.2011 r. w pełnym wymiarze godzin na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły, tel. 58 622 23 43.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193000 euro
na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/kanalizacja
Termin składania ofert: 18.10.2010, godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych: K. Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Dyrektor
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a
zatrudni od 15.10.2010 r. konserwatora w wymiarze 0,25 etatu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 661 3747.
***
Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194) zawiadamia,
że na wniosek z dnia 11.06.2010 r. Gminy Miasta Gdynia, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa została wydana w dniu 30.08.2010 r. decyzja nr RAAI.KS.7353-357/10/785/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt.: „Budowa drogi gminnej - ul. Aragońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją, zlokalizowanej na działkach nr 352/113-KM 45, obręb Gdynia, 415/334, 416/335, 418/315, 419/315, 314, 370, 382, 396, 397, 398, 349/115, 53, 66-Km 125, obręb Gdynia, 47/2-Km 126, obręb Gdynia" oraz zatwierdzony został podział nieruchomości obejmującej dz. nr 418/315-KM 125 na działki nr 423/315, 424/315.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w pokoju nr 320 (tel. 58 668 84 05) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 w terminie 14 dni od daty publikacja niniejszego obwieszczenia.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. arch. Renata Stelmach
Architekt Miejski
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu wykazów w budynku Urzęu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 911/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16446/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 36 o pow. 25 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 912/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16447/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 41 o pow. 11 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 533, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 913/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16448/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 43 o pow. 16 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 533, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 914/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16449/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 45 o pow. 4 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 533, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Nr 915/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16450/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 47 o pow. 5 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 533, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
6. Nr 916/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16451/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 51 o pow. 7 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 533, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
7. Nr 917/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16452/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej 84 o pow. 4 m² oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 557/415, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 29.09.2010 r. do 20.10.2010 r.
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6,
zatrudni nauczyciela j. angielskiego w wymiarze 1/2 etatu na czas zastępstwa. Informacje, tel. 58 663 79 88.