973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Ogłoszenia

                                      
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Gdyni z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdyni
i kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni.
 
1. Miejska Komisja Wyborcza  w Gdyni listy kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdyni i kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta Gdyni przy
Alei Marszałka Piłsudskiego 52/54 pokój 101.
2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Miasta Gdyni odrębnie dla   każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu  22 października
2010 r. do godz. 24ºº.
3. Zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni mogą być dokonane najpóźniej w dniu 27 października 2010 r. do godz. 24ºº.
4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 i 3 członkowie komisji przyjmować będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 1700
W dniu 22 października 2010 r. oraz 27 października 2010 r. Komisja pełnić będzie dyżur od godz. 1500 do godz. 2400.
5. Zgłoszenia powinny być doręczone w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
6. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także w przepisach wydanych na ich podstawie.
7. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych  zawiera Informacja z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta umieszczona na stronie  internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej                                                                                            
Piotr Matuszewski

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni
Postanowieniem Nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 października 2010 r.  w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych powołana została Miejska Komisja Wyborcza w Gdyni dla  przeprowadzenia wyborów  zarządzonych na  dzień 21 listopada 2010 r.
Stosownie do postanowień art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 11190) Przewodniczącym Komisji został Piotr Matuszewski - sędzia Sądu Okręgowego. 
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 października 2010 r. Komisja wybrała ze swego składu zastępcę przewodniczącego Komisji pana Piotra Krachulca.
Miejska  Komisja  Wyborcza  w Gdyni ma  swoją  siedzibę  w Urzędzie Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 101, telefon 058 66 88 064, 058 66 88 065.
Od dnia 12 października 2010 r. do dnia wyborów Miejska Komisja Wyborcza pełnić będzie dyżur od poniedziałku do piątku w godz. od 1500 do 1700
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Piotr Matuszewski 


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazów w budynku Urzęu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 921/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16542/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 41 o pow. 42 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 696/9, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 922/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16543/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 34 o pow. 25 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 923/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16544/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 38 o pow. 19 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 924/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16545/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 40 o pow. 12 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Nr 925/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16546/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 58 o pow. 83 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
6. Nr 926/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16547/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 58 A o pow. 43 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
7. Nr 927/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16548/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 62 o pow. 46 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
8. Nr 928/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16549/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 49 o pow. 8 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 533, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
9. Nr 929/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16550/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Perzowej 35 o pow. 53 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 582/527 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 7.10.2010 r. do 27.10.2010 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro
na wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt yomb w ul. Przybyszewskiego w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/przybyszewskiego
Termin składania ofert dnia 20.10.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego pokój nr 306. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22 w godz. 8.00 - 15.00, Ewa Muszyńska, tel. 58 761 20 22 w godz. 8.00 - 15.00; w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 15.00.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych:
„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I''. W dniu 07.10.2010r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 278223- 2010 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 15.10.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 20,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/uslugi. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki, fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000 euro
na dostawę artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki
Zadanie 1 - Dostawy produktów mięsnych
Zadanie 2 - Dostawy warzyw i owoców
Zadanie 3 - Dostawy artykułów spożywczych
Termin realizacji zamówienia: 2.11.2010 r. - 2.11.2013 r. Dokumenty przetargowe można odebrać w Sekretariacie szkoły od dnia 10.10.2010 r. w godz. 9.00 - 15.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2010 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2010 r. o godz. 9.45.Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępna kwalifikacją.
Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 % Uprawniony do kontaktu z oferentami - Antoni Słodnik, pok. 124

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 931/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16552/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.10.2010 r.- nieruchomości położonej przy ul. Sieradzkiej o powierzchni 986 m², oznaczonej na karcie mapy KM 77 jako część działki nr 459/233, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 8.10.2010 r. do 29.10.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 910/2010/V/M, część działki nr 314/36 o pow. 26 m², oznaczonej na KM 23, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działalność usługową - zakład fryzjerski. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 30.09.2010 r. do dnia 21.10.2010 r.;
- przy ul. Swarzewskiej, wykaz nr 932/2010/V/M, części działek nr 714/11; 388/10 o pow. 51 m², oznaczonych na KM 20, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działalność gastronomiczną - PUB.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 8.10.2010 r. do 28.10.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Unruga 6, oznaczonej jako działka nr 46, km. 105 o pow. 4 m², przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 28.09.2010 r. do dnia 18.10.2010 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 11
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro
„Remont pomieszczeń sanitarnych w pawilonie syrena oraz zuch"
CPV 45111000-8,45453000-7,45232460-4,45330000-945310000-3. Wymagany termin realizacji: 6 grudnia 2010 r. SIWZ można pobrać ze stron: www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html; www.gim11gdynia.pl/
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.10.2010 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 21.10.2010 r.o godz. 10.00. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kierownik Administracyjny Małgorzata Szymańska, tel. 58 621 72 24 codziennie od 8.00 do 15.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 276313-2010 z dnia 6.10.2010 r. tel./fax: 58 621 72 24, e - mail: gim11gdynia@poczta.fm, www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na „Remont i adaptacje lokalu mieszkalnego na potrzeby szkoły" w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych
Roboty budowlne w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem - CPV-45214300-3
Wymagany termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać ze strony szkoły: www.sp33gdynia.strefa.pl
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18.10.2010 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, dnia 18.10.2010 r. o godz. 9.30. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Kierownik Administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP nr 315306-2010, tel./fax: 58 625 04 01, e-mail: ssp33@interia.pl, www.sp33gdynia.strefa.pl

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193 000 euro
na oczyszczanie zimowe i pozimowe dróg na terenie miasta Gdyni podzielonego na części AI, AII, B, D.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/zima2.
Termin składania ofert 29.10.2010 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Joanna Skomska tel. 58 761 20 72 w godz. 7.30 - 15.30, Jerzy Kwiatek, tel. 58 761 20 71 w godz. 8.00 - 16.00, w sprawach proceduralnych: J. Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na:
Poawaryjny remont umocnień mola spacerowego w Gdyni Orłowie, etap I i II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/molo
Termin składania ofert 25.10.2010 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: A. Kulbik tel. 58 761 20 51 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: K. Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 930/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16551/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.10.2010 r.- nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 63 m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako część działki nr 755/255, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 8.10.2010 r. do 29.10.2010 r.

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni,
ul. Halicka 8
zatrudni nauczyciela matematyki z informatyką od 1.11.2010 r. w pełnym wymiarze godzin na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły, tel. 58 622 23 43.

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
,,Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych"
Trybem zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 euro. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój 59 (półpiętro) Dagmara Syjczak-Świdkowska. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//www.gdynia.pl/ bip
Zakres dostawy: dostawa dla Gminy Miasta Gdyni niżej wymienionych tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych. Tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym przyczepy, wtórniki, indywidualne, zabytkowe wg potrzeb) - 74300 szt., tablice zwyczajne motocyklowe -1400 szt., tablice zwyczajne motorowerowe - 1000 szt. Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 30 000 zł.
Osoby upoważnione do udzielania informacji: Dagmara Syjczak-Świdkowska - Podinspektor Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, tel. 058 668 87 37. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 30.11.2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pokój 223 (II piętro). Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.11.2010 r., o godz. 10.30, pok. 222 (II piętro) w Urzędzie Miasta Gdyni. Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2011 r. do 31.12.2012 r. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych. Kryteria oceny oferty: - cena oferty 100%. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Prezydent  Miasta  Gdyni 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu niemieszkalnego o pow. 29,13 m2,  położonego w piwnicy budynku mieszkalnego
przy ul. Reja 16 w Gdyni, posadowionego na działkach nr 144, 145 o łącznej pow. 429 m2, k.m. 59, KW GD1Y/00021781/9, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono od dnia 5 października 2010 r. do dnia 16 listopada 2010 r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w  nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 261/2004, poz.2603, z późn. zm.) upływa po 6-ciu tygodniach od dnia wywieszenia wykazu tj. 16 listopada 2010 r.
 
 

ikona