974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XLVI/1078/10 z dnia 29 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic J. Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego, którego granice przebiegają następująco:
 od północy - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, obejmując ul. Jagienki,
od wschodu - wzdłuż ul. bpa J. Pelczara,
 od południa - wzdłuż ul. kard. S. Wyszyńskiego i jej przedłużenia na zachód,
 od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni oraz wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
z wyłączeniem obszaru planowanej drogi (przedłużenia ul. Chwarznieńskiej w kierunku południowo - zachodnim, do granicy z gminą Szemud);
2) uchwały nr XLVI/1079/10 z dnia 29 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej, którego granice przebiegają następująco:
 od zachodu i północy - wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 od wschodu - wzdłuż granicy zespołu zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. W. Gierdziejewskiego,
 od południa - wzdłuż planowanej drogi - przedłużenia ul. Chwarznieńskiej w kierunku południowo - zachodnim oraz ul. Wiczlińskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 16.11.2010 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni dr
Wojciech Szczurek
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 16567/10/V/R z dnia 6 października 2010 r. otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich w okresie od 1.12.2010 r. do 31.12.2012 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się na stronach internetowych BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 933/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16642/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 33 o pow. 104 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 696/9, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. Nr 934/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16643/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Piołunowej 5 o pow. 12 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 529, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;.
3. Nr 935/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16644/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Piołunowej 7 o pow. 7 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 529, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
4. Nr 936/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16645/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej 88 o pow. 15 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 557/415, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 13.10.2010 r. do 3.11.2010 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek" 81-249 Gdynia, ul. Kapitańska 15
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną w budynku przedszkola.
Przedmiot zamówienia: Roboty malarskie wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach parteru i piwnic budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek. Wymagany termin realizacji od 2 listopada do 10 grudnia 2010 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do 29 października 2010 r., do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 29 października 2010 r., godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor przedszkola Violetta Ilnicka, tel 58 620 36 79 od godz. 9.00 do 12.00, w zastępstwie: intendent Elżbieta Cylkowska, tel. 58 620 36 79 w godz. 7.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 16/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Kartuska 67/41, Zamenhofa 2/71, Sandomierska 5/16, Świecka 4/37, Partyzantów 39/53, Śląska 51B/29A, Śląska 51A/11B, Steyera 1C/12, Zgoda 10/10, Świecka 2/43, Necla 5/1, Bp. Dominika 13/10, Arciszewskich 30A/1, Górna 11/7, Chrzanowskiego 14/18, Orzeszkowej 5/5, Zielona 17D/4, Zielona 15E/18.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 11.10.2010 r. do dnia 31.10.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 937/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16646/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010 r.- nieruchomości położonej przy ul. Sterników o powierzchni 197 m², oznaczonej na karcie mapy KM 74 jako część działki nr 314/42, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 13.10.2010 r. do 3.11.2010 r.
***
Dyrekcja
SP nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8
zatrudni nauczyciela matematyki w pełnym wymiarze godzin i informatyki w niepełnym wymiarze godzin od 1.11.2010 r. na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły tel. 58 622 23 43.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 920/2010/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. A. Abrahama 48 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 16541/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 października 2010 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.10.2010 r. do 9.11.2010 r.