974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Razem przeciw przemocy w rodzinie

11 października 2010 r. w Urzędzie Miasta w Gdyni przedstawiciele gdyńskich władz, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej oraz policji podpisali porozumienie dotyczące współpracy w pracach i zadaniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. Jednostka działa na rzecz walki z przemocą w rodzinie.
Porozumienie jest jednym z wymogów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie 1 sierpnia 2010 r. i nakłada na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni wejdą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Placówek Specjalistycznych, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Edukacji i Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych, Kuratorskiej Służby Sądowej) oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Straży Miejskiej, Prokuratury Rejonowej.
Należy podkreślić, że w Gdyni wieloinstytucyjna współpraca nie jest niczym nowym i funkcjonowała (w trochę innej formule niż zapisy obecnej ustawy) już wcześniej.
Rejonowe i Wyjazdowe Zespoły Interdyscyplinarne, obecnie zgodnie z ustawą nazywane grupami roboczymi Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonują w mieście już od 10 lat. W 1999 r. pojawiły się pierwsze zespoły interwencyjne złożone z pracownika socjalnego, policjanta i strażnika miejskiego. W ramach „Gdyńskiego Programu Pomocy Osobom Bezdomnym" zajmowały się one monitorowaniem miejsc tzw. niemieszkalnych, w których przebywały osoby bezdomne. Dzięki tym działaniom, szczególnie w okresie niskich temperatur, udało się nakłonić wiele osób do przeczekania zimy w schroniskach i noclegowniach.
Od 7 marca 2006 r., w wyniku podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy przedstawicielami miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji, regularną działalność rozpoczęło siedem Wyjazdowych i siedem Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych. Zespoły zajęły się szerszą grupą osób, głównie środowiskami zagrożonymi patologiami. Było to ściśle powiązane z wprowadzonym w mieście Policyjnym Programem Prewencyjnym - „Bezpieczna Przystań - Gdynia".
Natomiast w listopadzie 2007 r. Prezydent Gdyni, Komendant Miejski Policji, Prokurator Rejonowy oraz Prezes Sądu Rejonowego powołali do życia Powiatowy Zespół Wspólnie Przeciw Patologiom. Był on odpowiednikiem tej części obecnego Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z wymogami ustawy), która odpowiada za strategię i planowanie na poziomie powiatu.