976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Czysta woda dzięki nowym inwestycjom

61 mln euro pochłonęła realizacja projektu „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków". Partnerami realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji projektu były gminy i powiaty zrzeszone w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki. To kolejny krok w modernizacji i dostosowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej do wymogów, jakie stawia Unia Europejska. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 4 listopada 2010 r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, ul. Juliana Ejsmonda 2.

Budowa przez PEWIK kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki PuckiejNa terenie trzech powiatów i siedmiu gmin zrealizowano następujące zadania:
- zaopatrzenie w wodę dobrej jakości: wybudowano ok. 73 km sieci wodociągowej; zbudowano jedną stację uzdatniania wody oraz rozbudowano i przebudowano cztery stacje uzdatniania wraz z modernizacją jednego ujęcia wody;
- ochrona jakości wód podziemnych: wybudowano ok. 139 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 23 przepompowniami ścieków i modernizacją jednej istniejącej oraz wykonano renowację bezwykopową i przebudowano około 4,7 km kolektorów sanitarnych;
- ochrona wód Zatoki Puckiej: rozbudowano i przebudowano Grupową Oczyszczalnię Ścieków „Dębogórze", zarurowano ok. 2,3 km kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni, wybudowano kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej.

Prace te przyczyniły się do poprawy stanu środowiska, a w szczególności zmniejszyły poziom zanieczyszczeń wprowadzanych do Zatoki Puckiej znacznie poniżej wymagań przepisów unijnych i krajowych. Ostatecznie został rozwiązany problem wpływu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze" na środowisko, która w dokumentach Konwencji Helsińskiej oznaczona była jako „hot - spot" nr 75. Zakończony projekt stanowi modelowy przykład praktycznej realizacji rozwoju, ponieważ oprócz poprawy warunków życia mieszkańców, znacząco przyczynił się do poprawy stanu środowiska oraz - poprzez zaangażowanie lokalnych wykonawców - również rozwoju gospodarczego. 

Budowa przez PEWIK kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej

Budowa przez PEWIK kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej

Fotografie z budowy kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej.