UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, wykaz nr 942/2010/V/M, części działki nr 76/34 o pow. 2.511 m², oznaczonych na KM 99, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, na budynek zebrań i szkoleń hodowców gołębi wraz z wiatą magazynową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 2.11.2010 r. do 23.11.2010 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+".
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w Klubach Seniora w Gdyni, tworzeniu nowych Klubów Seniora oraz zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 01 stycznia 2011 roku, a 31 grudnia 2011 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 330.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 29 listopada 2010 roku do godziny 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 16843 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
a) sportu, turystyki, kultury;
b) działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej;
c) działalności w zakresie aktywizacji: zawodowej, społecznej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych , likwidacji barier w komunikowaniu;
d) działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,
przy czym istnieje możliwość składania ofert łączonych.
Przewidywana kwota na realizacje zadań objętych konkursem: 400.000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego pod adresem: www.gdynia.pl/bip/konkursy/ofert/451_.html oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31
Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2011 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 26 listopada 2010 r. do godziny 16 .00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin Rozstrzygnięcia konkursu do 20 grudnia 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mieszkańców Gdyni.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące poprawy sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Przewidywana kwota na realizacje zadań objętych konkursem: 65.000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego pod adresem: www.gdynia.pl/bip/konkursy/ofert/451_.html oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31
Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2011 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 26 listopada 2010 r. do godziny 16 .00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 20 grudnia 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2011 roku.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 24 listopada 2010 roku (środa) do godz. 17.00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Na ofercie należy wyraźnie zaznaczyć iż jest ona kierowana na konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl
Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, Gdynia, tel. 58 66 88 166, w godzinach 9.00 - 15.00.
***
Administracja Budynków Komunalnych nr 3
Gdynia, ul. Abrahama 55
informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego Żuk A161B 2,5 t. rok produkcji 1993.
Cena wywoławcza 900,00 zł brutto.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.11.2010 r. do godz. 10.00 w pok. 9.
Otwarcie ofert 10.11.2010 o godz. 10.30. Kontakt: M. Richert, tel. kom. 501 056 063.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 16794/10/V/O z dnia 26 października 2010 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Przewidywana kwota dotacji 720 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 24 listopada 2010 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 24 listopada 2010 nie zostaną rozpatrzone.
T
ermin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 943/2010/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 16820/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 r.)
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.10.2010 r. do 19.11.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Witolda 20 A oznaczonej na karcie mapy NR 95 obręb Gdynia jako działka nr 234/2 o powierzchni 456 m².
Wykaz nr 944/2010/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia NR 16844/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 27 października 2010 roku do dnia 17 listopada 2010 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 941/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16811/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Anyżowej 68 o pow. 47 m², oznaczonej na karcie mapy KM 27 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 390/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 27.10.2010 r. do 17.11.2010 r.