977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarte konkursy ofert:
- ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym, w tym od alkoholu i tzw. podwójną diagnozą oraz członkom ich rodzin w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2012r. Przewidywane kwoty dotacji: 2011 - 200.000 zł, 2012 - 204.600 zł;
- dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Profilaktyka raka jądra w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2013 r. Przewidywane kwoty dotacji: 2011 - 35.000 zł, 2012 - 35.805 zł, 2013 - 36.630 zł;
- dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2012 r. Przewidywane kwoty dotacji: 45.000 zł w 2011 r., 23.000 zł w 2012 r.
- ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Profilaktyka przez sport w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Przewidywana kwota dotacji: 35.000 zł
- dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Przewidywane kwoty dotacji: 2011 - 55.000 zł, 2012 - 56.265 zł, 2013 - 57.560 zł;
- ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Profilaktyka onkologiczna - prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Przewidywane kwoty dotacji: 2011 - 125.000 zł, 2012 - 127.875 zł, 2013 - 130.817 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 6 grudnia 2010 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 503) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 grudnia 2010 r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursów jest Magdalena Kajtoch, tel. 58 668 25 05.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na robotę budowlaną:
„Remont Hali Targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego,
obejmujący wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prądu, zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń oddymiania".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3.11.2010 r. sygn. numerem 310155-2010. Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
Termin składania ofert - do dnia 18.11.2010 r. do godz. 10.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Otwarcie ofert odbędzie się 18.11.2010r o godz. 11.00 w pok. 306 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel.: 58 66 82 304, Wydział Budynków.
***
Dyrektor
Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni
informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I pierwszym piętrze przy pokoju nr 126 wywieszony został wykaz pomieszczeń znajdujących się w Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni ul. K. Górskiego 8, cz. dz. Nr 997/1, km 63 o pow. 162,60 m² przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 30.06.2011 r. z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną.
Wykaz wywieszony jest na okres od dnia 12.11.2010 r. do dnia 3.12.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 946/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16888/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.11.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 43 o pow. 25 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 696/9, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. Nr 947/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16889/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.11.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 32 o pow. 24 m²,, oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
3. Nr 948/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16890/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.11.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Olgierda / Św. Kazimierza Królewicza o pow. 3 m²,, oznaczonej na karcie mapy KM 3 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 142 i nr 5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
4. Nr 949/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16891/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.11.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Perzowej 37 o pow. 12 m²,, oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 582/527, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
5. Nr 950/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16892/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.11.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Piołunowej 11 o pow. 36 m²,, oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 529, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 4.11.2010 r. do 25.11.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni
przypominają wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości, że zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym do 31 maja i 30 listopada każdego roku, właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m kw, mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego.
Sprawdzeniu podlega stan techniczny budynku w zakresie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych.
Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Natomiast w przypadku stwierdzenia przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakiegokolwiek zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia, osoba ta ma obowiązek bezzwłocznego przesłania kopii protokołu do organu nadzoru budowlanego, a organ ten z kolei ma obowiązek bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.
Obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego mają właściciele i zarządcy również w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak: wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia. Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że znowelizowane prawo budowlane przewiduje możliwość odpowiedzialności karnej i nałożenia na właścicieli i zarządców grzywny do kwoty 720 tys. zł za nieutrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność karna grozi ponadto kontrolującemu, który nie zgłosi nam faktu przeprowadzenia kontroli lub nie prześle kopii protokołu w przypadkach omówionych powyżej.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. nr 341 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Artura Grottgera 3, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, opisanej na karcie mapy 60 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 1435/386 i nr 1436/386 o łącznej powierzchni 136 m².
Wykaz nr 945/2010/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16887/10/V/M z dnia 2 listopada 2010 r. wywieszony jest od dnia 4.11.2010 r. do dnia 25.11.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Cechowej 34 w Gdyni, oznaczonej na karcie mapy 31, obręb Gdynia jako działka nr 1598/5 o powierzchni 19 m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/17304/1 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 951/2010/V/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16894/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 listopada 2010 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 8 listopada do 29 listopada 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza
nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o pow. 76,35 m², położonego przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się dnia 6 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 428 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/lokale.
Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 425 ( IV piętro), tel: 58 668 89 44.
Zapoznanie się ze stanem faktycznym lokalu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z Administracją Budynków Komunalnych nr 3, Gdynia ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38.
***
Dyrektor SP ZOZ
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,
ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660 88 11
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1998 roku, w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) ogłasza się konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej przez lekarzy na okres dwu lat począwszy od 1.02.2011 roku do 31.01.2013 r. w ciągu całej doby, na obszarze działania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
Oferta powinna spełniać warunki określone w powyższym Rozporządzeniu oraz specyfikacji, którą należy odebrać w sekretariacie Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14 w dniach od 8.11.2010 r. do 19.11.2010 r. w godzinach 8.00 - 15.00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, od dnia 22.11.2010 r. do dnia 3.12.2010 r. do godz. 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2010 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14.
***
Uwaga, Organizacje Pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek, w szczególności na kontynuację programu „Pomorskie Miasteczko Zawodów" w Gdyni w latach 2011-2013.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2011 r. i zakończyć się nie później niż dnia 31 grudnia 2013 r. Przewidywana kwota dotacji wyniesie łącznie 245.000 zł.
Ostateczny termin składania ofert został ustalony na dzień 3 grudnia 2010 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni - 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być napis: „Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - referat Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Konkurs na operatora programu Pomorskie Miasteczko Zawodów". Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 17 grudnia 2010 r. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni - w referacie Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w godz. 8.00 - 16.00, tel. 58 668 20 10, osoba uprawniona do kontaktów: Beata Grzegorska.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2011 roku
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 1 stycznia 2011 r. a 30 czerwca 2011 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem: 900 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej: www.gosirgdynia.pl i w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 26 listopada 2010 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 23 grudnia 2010 r.