978 (578) 2010-11-19 - 2010-11-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Suchanka 9 w Gdyni, oznaczonej na KM 62, obręb Gdynia jako działka nr 309/12 o pow. 151 m².
Wykaz nr 952/2010/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16919/2010/V/M z 2 listopada 2010 r. wywieszony jest od 19 listopada 2010 r. do 10 grudnia 2010 r.
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o pow. 76,35 m², położonego przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu (tj. do dnia 10 grudnia br. włącznie) na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 428 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/lokale. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 425 (IV piętro), tel: 58 668 89 44.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro
na wybór dostawcy wieńców i wiązanek na świerku, wiązanek oficjalnych i artystycznych, pojedynczych kwiatów ciętych z przybraniem, małych krótkich bukietów, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku (zgodnie art. 41 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Kultury, adres 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 „Przetarg nieograniczony na dostawę kwiatów". Nie otwierać przed 1 grudnia 2010 r. (środa) godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do dnia 1 grudnia 2010 r. (środa) do godz. 9.30. Wiązanki należy dostarczyć w dniu 1 grudnia r. (środa) do godz. 9.30. do Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Informacje na temat przetargu można uzyskać u Joanny Nowak, pracownika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni, telefon 58 668 81 72.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
wymiana posadzek w internacie ZSO nr 1 w Gdyni
W dniu 10.11.2010 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 364034 - 2010. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia w dwóch etapach:
- I etap: 23.12.2010 do 2.01.2011;
- II etap: 15.01.2011 do 28.01.2011.
Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2010 r., godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2010 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska- st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350 94 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.
***
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP pod numerem 317077 - 2010 z dnia 9.11.2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2011 roku.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin składania ofert do dnia 24.11.2010 r. do godz. 12.30 w pok. nr 202 Urzędu Miasta Gdyni - Zespół Prasowy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 24.11.2010 r. o godz. 13.00 w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni. Termin wykonania: 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie:http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_.html
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: do części A - Joanna Grajter, tel. 58 668 81 28 - Zespół Prasowy, Sylwia Szumielewicz, tel. 58 668 81 25 - Zespół Prasowy,
do części B - Mariola Orlik, tel. 58 668 87 70 - Biuro Rady Miasta, Inez Heine, tel. 58 668 87 75 - Biuro Rady Miasta.
***
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowiska:
specjalista, starszy specjalista lub główny specjalista ds. komunikacji oraz specjalista, starszy specjalista lub główny specjalista ds. infrastruktury technicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej. (Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 30 listopada 2010 r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 669 89 00.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845000 € na robotę budowlaną:
,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni - I etap".
W dniu 5.11.2010 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 313437- 2010 oraz na stronie internetowej UM Gdyni
Termin składania ofert - do dnia 23.11.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki fax.58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 16794/10/V/O z dnia 26 października 2010 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Przewidywana kwota dotacji 720 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 24 listopada 2010 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 24 listopada 2010 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2010 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarte konkursy ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań:
1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców małych dzieci ( w ramach powierzenia) w okresie od 15.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Przewidywane kwoty dotacji: 35 000 zł w 2011 r., 35 805 zł w 2012 r., 36 630 zł w 2013 r.
2. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (NTM) ( w ramach powierzenia) w okresie 15.01.- 31.12.2011 r. Przewidywana kwota dotacji: 20 000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 10 grudnia 2010 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 grudnia 2010 r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 58 668 25 05.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr 18/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Wójta Radtkego 47/5, ul. Dąbrowskiego 32C/1.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.11.2010 r. do 28.11.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu osobowego Renault Laguna II rok produkcji 2002.
Cena wywoławcza 11300 zł.
Oferty należy składać do 3.12.2010 r. do godz. 10.00. Kontakt: A Ciupalski: 58 668 86 79. Opis znajduje się na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/komunikaty
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Węglowej cz. dz. nr 105/1 km.119 o pow. 2.300m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 m-cy.
Wykaz wywieszono na okres od 9.11.2010 r. do 29.11.2010 r.
***
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIII/310/07 z dnia 24 października 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej

obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
•-  od północy - wzdłuż ul. 10 Lutego, obejmując plac przed dworcem Szybkiej Kolei Miejskiej wraz z przyległym fragmentem ul. Dworcowej,
•-  od wschodu - wzdłuż ul. Świętojańskiej,
•-  od zachodu - wzdłuż linii kolejowej (odcinek Gdańsk - Gdynia),
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 listopada 2010 r. do 28 grudnia 2010 r., w godz. 800 - 1600, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 r., o godz. 1600, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2011 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek