979 (579) 2010-11-26 - 2010-12-02

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXII/714/09 z dnia 27 maja 2009 r. i uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/740/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo - zachodnim, którego granice obejmują rejon węzła zespolonego Trasa Kwiatkowskiego - Obwodowa Trójmiasta - Chwarzno wraz z ul. Chwarznieńską i jej przedłużeniem w kierunku południowo-zachodnim, aż do granicy administracyjnej Gdyni z gminą Szemud,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz" i „Obwodnica", obejmującego obszar projektowanego zbiornika retencyjnego „Zielenisz" z przyległymi terenami zieleni i lasów, przewidzianego do odtworzenia Potoku Wiczlińskiego w przebiegu przez teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zbiornika retencyjnego „Obwodnica" projektowanego po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 grudnia 2010 r. do 4 stycznia 2011 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo - zachodnim odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz" i „Obwodnica" odbędzie się w dniu 13 grudnia 2010 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2011 r.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 6 października 2010 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich w okresie od 1.12.2010 r. do 31.12.2012 r. wybrana została oferta: Stowarzyszenia „Gaudium Vitae" im. St. Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia.
1. Wysokość zabezpieczonej dotacji na realizację w/w zadania w 2010 r. wynosi 4.624,00 zł.
2. W kolejnych latach środki finansowe na realizację zadania będą waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania prognozy budżetu Gminy na rok następny oraz ustalane w oparciu o aneks do umowy na realizację zadania wraz z zaktualizowanym kosztorysem Zleceniobiorcy.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2010/2011 oraz w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2011/2012".
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 17075/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 listopada 2010 roku. Przewidywana kwota dotacji to 80.000,00 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 20 grudnia 2010 roku do godz. 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutego 2011 roku, a 31 stycznia 2012 roku. Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania DOPS nr 1, DOPS nr 2, DOPS nr 4 w okresie od 1.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej: www.mopsgdynia.pl.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania, polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w okresie od 3.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. nr 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do przeniesienia własności na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul. Rumiankowej 15, opisanej na karcie mapy 38 obręb Wielki Kack jako działka nr 240 o powierzchni 369 m².
Wykaz nr 962/2010/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 17048/10/V/M z dnia 16 listopada 2010 r. wywieszony jest od dnia 17 listopada 2010 r. do dnia 2 grudnia 2010 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane:
,,Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w Gdyni".
W dniu 17.11.2010 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 326087 - 2010.
Termin składania ofert - do dnia 7.12.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 150,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka, fax. 58 668 83 02.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Już po raz szósty gdyński samorząd przystępuje do Kampanii 1% „Mały procent - wielka sprawa", mającej na celu propagowanie wśród mieszkańców Gdyni idei przekazywania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.
Do akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, mogą przystąpić gdyńskie lub działające na rzecz gdynian organizacje posiadające status OPP.
Podczas prowadzonej na terenie całego miasta akcji promocyjno-informacyjnej będzie można spotkać wolontariuszy z przygotowanymi specjalnie na tę okazję ulotkami, upowszechniających ideę odpisu, udzielających informacji na temat możliwości i mechanizmów przekazywania 1% podatku oraz prezentujących organizacje biorące udział w kampanii. Zachęcamy zatem wszystkie działające na rzecz mieszkańców Gdyni organizacje pożytku publicznego do współpracy przy tworzeniu i realizacji kolejnej edycji Kampanii 1%.
Aby przyłączyć się do akcji „Mały procent - wielka sprawa" wystarczy przesłać lub dostarczyć do Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia):
• krótki opis działalności organizacji, opis zamierzeń i działań zrealizowanych w latach ubiegłych (maksymalnie 500 znaków);
• aktualny odpis z KRS-u;
• zdjęcia (w wersji elektronicznej, dobrej jakości, maksymalnie 10 fotografii);
• oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz prawa do publikacji zdjęć i wizerunku przedstawionych na nich osób;
• aktualną Ankietę Gdyńskiego Banku Danych.
Wszystkie materiały służyć będą promowaniu idei przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji Pożytku Publicznego.
Szczegółowe informacje oraz treść wspomnianego oświadczenia dostępne są także na stronie internetowej www.gdynia.pl/1procent.
Termin dostarczenia materiałów upływa 31 grudnia 2010 r.
Zapraszamy do współpracy!
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej, wykaz nr 954/2010/V/M, części działki nr 607/17; 494/17 o pow. 122 m², oznaczonych na KM 9, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 10.11.2010 r. do 1.12.2010 r.