983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek informacji" skierowany jest do osób pracujšcych i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcš nabyć nowe umiejętnoœci, bšdŸ podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. 


W ramach projektu uczestnicy mogš skorzystać z następujšcych szkoleń:
kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze/ kurs technik pamięciowych (30 godzin);
zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin).

Zajęcia odbywać się będš w godzinach porannych od 8.30 do 12.30. Szkolenie startuje 28 lutego 2011r.

Uczestnikami projektu mogš zostać osoby posiadajšce zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłšczone sš osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš.

Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu:
podpisany formularz zgłoszeniowy;
zaœwiadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego;
kserokopia dokumentu tożsamoœci;
oœwiadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.