986 (586) 2011-01-21 - 2011-01-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Romanowskiego; cz. dz. nr 169/21 km.14 obręb Pogórze o pow. 1.148 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 10.01.2011 r. do dnia 30.01.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat:
- wykazu nr 13/2010/VI/M (stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 472/2010/VI/M
Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości położonej w Gdyni, o łącznej powierzchni ok. 34 m², przy ul. Jantarowej część działki nr 1482 /4, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 33866 oraz przy ul. Frezerów część działki nr 1337 /4, oznaczonej na karcie mapy 31 obręb Gdynia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00087897/5. przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: poszerzenie działki przydomowej
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 7.01.2011 r. r. do 28.01.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż II etap przetargu - przetarg ustny ograniczony - na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie pawilonu gastronomicznego, urządzenie terenu zielenią i infrastrukturą techniczną odbędzie się w dniu 27 stycznia 2011 r. godz. 11.00, w sali 105 A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pok. 344 wykazu Nr 1/2011 domu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Bp-a. Dominika 23A/8, Świętojańska 137/23, Steyera 1A/11, Wejherowska 26/2, Żelazna 16A/6, Swarzewska 60/16, Abrahama 52/9, Morska 215/3, Morska 106/39, Wójta Radtkego 30/35, Bema 11/1, Wachowiaka 14/2, Chwarznieńska 4/38, Powst. Śląskiego 8/3, Morska 91/14, I Armii WP 2/16a, Zamenhofa 10/19, Widna 4/6, Orzeszkowej 1/5.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.01.2011 r. do dnia 02.02.2011 r.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7
zatrudni pracownika na stanowisko:
strażnik ruchu drogowego
Wymagania: dobry stan zdrowia, niekaralność sądowa, znajomość przepisów o ruchu drogowym, prawo jazdy kat. B.
Dokumenty aplikacyjne (CV oraz podanie) winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 04.02.2010 r. godz. 15.00 pod adresem: Zespół Szkół Nr 7, ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 58 624 04 07.
***
Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 35,
Gdynia-Witomino, ul. Uczniowska 1
informuje, że dysponuje wolnym pomieszczeniem do wynajęcia - z przeznaczeniem na „Sklepik szkolny".
Zainteresowanych najmem w/w pomieszczenia prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 58 624 09 74 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni, Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193 000 euro
na usługi polegające na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej i utrzymaniu czystości na terenie miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/zielen
Termin składania ofert: 31.01.2011 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Bożenna Wróbel, tel. 58 761 20 84; w sprawach proceduralnych: E. Jodłowska, 58 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.
***
Urząd Miasta Gdyni
informuje, że z dniem 31.01.2011 r. istnieje również możliwość płacenia podatku do nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy gruntu oraz opłaty skarbowej w kasach Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24 (parter były budynek PLO) w godzinach 8.00-16.00.
Opłaty przyjmowane będą na podstawie zleceń wystawianych przez pracownika Urzędu w pokoju 106, I piętro.
***
NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana"
w Gdyni, ul. Legionów 67
zatrudni w Poradni Kardiologicznej funkcjonującej w ramach kontraktu zawartego z NFZ (raz w tygodniu) lekarza ze specjalizacją w zakresie kardiologii lub kończącego specjalizację. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt: sekretariat, tel. 58 699 35 73 w godz. od 8.00 do 15.00, e- mail: nzozmaks@poczta.onet.pl
***
Uwaga, mieszkańcy Gdyni!
Wybory do rad dzielnic - 27 marca 2011 roku
Prezydent Miasta Gdyni informuje, że zarządzeniem nr 57/10/VI/S z dnia 7 grudnia 2010 r. na dzień 27 marca 2011 roku zostały zarządzone wybory do rad wymienionych niżej dzielnic. Ustalone zostały: kalendarz wyborczy, numery okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

nr okręgu wyborczego

 
granice okręgu wyborczego liczba radnych wybieranych w okręgu 
1. Dzielnica Babie Doły 15 
2. Dzielnica Oksywie 15 
3. Dzielnica Obłuże 15 
4. Dzielnica Pogórze 15 
5. Dzielnica Cisowa 15 
6. Dzielnica Chylonia 21 
7. Dzielnica Pustki Cisowskie-Demptowo 15 
8. Dzielnica Leszczynki 15 
9. Dzielnica Grabówek 15 
10. Dzielnica Działki Leśne 15 
11. Dzielnica Śródmieście 15 
12. Dzielnica Kamienna Góra 15 
13. Dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana 15 
14. Dzielnica Redłowo 15 
15. Dzielnica Orłowo 15 
16. Dzielnica Mały Kack 15 
17. Dzielnica Wielki Kack 15 
18. Dzielnica Dąbrowa 15 
19. Dzielnica Karwiny 15 
20. Dzielnica Witomino-Radiostacja 15 
21. Dzielnica Witomino-Leśniczówka 15 
22. Dzielnica Chwarzno-Wiczlino 15 

1. Prawo zgłaszania list kandydatów przysługuje wyłącznie wyborcom.
2. Każde zgłoszenie listy kandydatów winno być poparte podpisami co najmniej 50 wyborców na stałe zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
3. Lista kandydatów może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata.
4. Do każdego zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady dzielnicy (kandydat na radnego musi na stałe zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym ubiega się o mandat).
5. Kandydować można tylko z jednej listy kandydatów.
Kalendarz wyborczy oraz druki zgłoszenia listy kandydatów dostępne są na stronie:
www.gdynia.pl

ikona