Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
987 (587) 2011-01-28 - 2011-02-03

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 2 lutego 2011 roku, o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się IV Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- przyjęcia budżetu Miasta na rok 2011;
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2011-2022;
- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2011 roku;
- zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni;
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu;
- wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej współwłasności nieruchomości Gminy Gdynia i osoby fizycznej, przysługującej w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej położonej przy ul. Hozjusza;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW Nr GD1Y/00028459/2 położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Maciejewicza,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1/00030328/2 położonych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka;
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal nr 43;
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal nr 44;
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal nr 45.

ikona