Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

Urzędy Skarbowe informują

Informacja w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok w I Urzędzie Skarbowym w Gdyni:
I. Sposób złożenia zeznania:
- osobiście we właściwym miejscowo urzędzie;
- listem poleconym, za pobraniem opłaty pocztowej na adres: Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Władysława IV 2/4, 81- 353 Gdynia. Na liście poleconym musi być podane: imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy;
- elektronicznie za pośrednictwem Internetu www.e-deklaracje.gov.pl:
• z bezpiecznym podpisem,
• bez bezpiecznego podpisu - osoby dokonujące wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie składają w urzędzie pełnomocnictwa UPL-1.
II. Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonuje się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk 95 1010 114 0014 371 2223 000000 z dopiskiem na odwrocie przekazu: „Rozliczenie podatku dochodowego za 2010 r." oraz numer NIP Podatnika.
III. Sposób otrzymania nadpłaty podatku:
- na rachunek bankowy (podany lub uaktualniony na druku NIP),
- w gotówce (gdy brak obowiązku posiadania rachunku bankowego) w formie:
* przekazu pocztowego (pomniejszenie nadpłaty o koszty przekazu pocztowego),
* wypłata w kasie Urzędu (po okazaniu dowodu tożsamości).
Klienci Urzędu mają prawo do wyboru formy zwrotu. Nadpłaty podlegają zaliczeniu z Urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z Urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego zeznania rocznego. W celu usprawnienia i przyśpieszenia zwrotu nadpłaty prosimy o składanie zeznań elektronicznie i podanie rachunku bankowego lub jego uaktualnienie.
IV. Punkt obsługi podatnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni:
- parter (wydawanie formularzy zeznań rocznych wraz z objaśnieniami),
- parter sala obsługi podatnika (udzielanie informacji, składanie zeznań podatkowych).
Punkty czynne są: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00, a w środy w godzinach od 8.00 do 18.00. Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów:
- dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, najem tel. 58 690 22 45; 58 690 22 19;
- dla podatników osiągających przychody z wynagrodzeń, emerytur, rent, itp. tel. 58 690 22 30; 58 690 22 47;
- przez Krajową Informację Podatkową tel. 801 055 055, 22 330 03 30; oraz na stronach internetowych: www.mofnet.gov.pl, www.kip.gov.pl.
Kasy Urzędu czynne są: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 -13.00, a w środę w godz. 8.00-15.00.
V. 1% na rzecz OPP - Przekazanie przez Urząd 1% na rzecz wskazanej w zeznaniu OPP może nastąpić pod warunkiem:
- wpłaty należnego podatku w terminie (brak zaległości podatkowej);
- złożenia zeznania w terminie tj. do 2 maja 2011 r.;
- złożenia ewentualnej korekty zeznania w terminie do 31 maja 2011 r.
Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku zamieszczono na stronie: www.mpips.gov.pl
***
Informacja w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni
I. Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. można przesłać: listem poleconym za pobraniem opłaty pocztowej, na adres: Drugi Urząd Skarbowy 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 25.
Ponadto na liście poleconym musi być podane: imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu: www.e-deklaracje.gov.pl;
II. Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonuje się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: NBP o/o Gdańsk 48 1010 1140 0165 4822 2300 0000 z dopiskiem na odwrocie przekazu: „ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2010r." NIP Podatnika;
III. Podatnicy mają prawo do wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku: gotówką w kasie, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy;
IV. Nadpłaty podlegają zaliczeniu z Urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z Urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. W celu usprawnienia rozliczenia zwrotów nadpłat wynikających ze złożonego zeznania, należy podać lub aktualizować rachunek bankowy, na który urząd dokona przelewu. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty przekazu pocztowego.
V. Punkt obsługi podatnika w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni.
Z uwagi na trwające prace remontowe udzielanie informacji odbywa się w pok. 201, II piętro
a) Informacje w zakresie:
• kryteriów podziału podatników zobowiązanych do składania zeznań na kategorie w zależności od rodzaju formularza zeznania podatkowego,
• wyboru odpowiedniego formularza zeznania rocznego oraz załączników,
• tytułów uprawniających do odliczeń od dochodu i od podatku,
• dokumentów uprawniających do dokonania odliczeń,
• sposobu wypełnienia formularza zeznania rocznego,
• terminów i sposobu złożenia zeznania rocznego,
• terminów i sposobu dokonania wpłaty podatku,
• terminów i sposobu otrzymania zwrotów nadpłaty podatku,
• konsekwencji wiążących się z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem zeznania rocznego;
b) Wszystkie formularze zeznań rocznych wraz z objaśnieniami znajdują się w hallach od parteru do II piętra
c) Składanie zeznań podatkowych - kancelaria ogólna, pok. 101, I piętro.
Punkty są czynne:
• udzielanie informacji, wydawanie druków i przyjmowanie zeznań rocznych:
- w środy w godzinach od 8.00 do 18.00,
- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 8.00 do 15.00,
VI.Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów: 58 6902124, 58 6902143, 58 6902144, 58 6902145, 58 6902178, 58 6902182, 58 6902183, 58 6902240. Stanowisko kasowe urzędu pok.126 I PIĘTRO czynne w środy w godz. od 8.00 do 15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. od 8.00 do 13.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Ostateczny termin składania zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok upływa 2 maja 2011 roku. 

ikona