992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na:
usługi polegające na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej i utrzymaniu czystości na terenie miasta Gdyni- Rejon III
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/zielen3
Termin składania ofert: 29.03.2011 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Małgorzata Minowska, tel. 58 761 20 82 w godz. 8.00 - 16.00 oraz Karolina Wawrzyniak, tel. 58 761 20 83 w godz. 7.30 - 15.30; w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.
***
Zawiadomienie
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. nr 38 poz. 454)
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
że, w związku z przyjęciem, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr UOZ.6114-1/09 z dn. 20.02.2009 r. uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2008 - 2017 dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem lasów komunalnych dla następujących obrębów ewidencyjnych: Gdynia, Pogórze, Wiczlino, Chwaszczyno, Osowa, Wielki Kack, Kolonia w dniach 25.06 - 25.11.2010 r. została przeprowadzona aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Operat techniczny zawierający projekt klasyfikacji zostanie wyłożony w lokalu Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w pokoju 303 III piętro w terminie 7.03.2011 r. - 15.03.2011 r. w godzinach 8.00 do 14.30.
Właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości bądź ich pełnomocnicy mogą przeglądać wyniki klasyfikacji i wnosić ewentualne zastrzeżenia na piśmie. Uwaga, organizacje pozarządowe,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1001/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.02.2011r.
w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas 0 - III gdyńskich szkół podstawowych w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymał:
• Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w kwocie 50 000,00 zł brutto.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1001/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.02.2011r.
w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas 0 - III gdyńskich szkół podstawowych w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymał:
• Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w kwocie 50 000,00 zł brutto.
***Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do użytkowania, oznaczonej na km. 1119 obręb Gdynia jako część działka nr 16/1 o pow. 674,20 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 18959.
Wykaz nr 17/2011/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 878/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2011 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 25.02.2011r. do 18.03.2011 roku.