994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

W środę Sesja Rady Miasta

23 marca 2011 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się VI Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni;
- w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem;
- w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej;
- w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji w 2010 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- w sprawie: wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a Gminą Wejherowo w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, ul. Krasickiego 32;
- w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdynia, ul. Energetyków 13;
- w sprawie: ustanowienia Nagrody Literackiej Gdynia;
- w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
- w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładami niepieniężnymi (aport) w postaci prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych;
- w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 13;
- w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni - Miasta na prawach Powiatu nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną;
- w sprawie: powołania wiceprezydenta Michała Gucia do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki".

ikona