995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro
na dostawę 500 tysięcy sztuk torebek papierowych na psie nieczystości.
W dniu 18.03.2011 r. ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 48042-2011 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie 500 tys. papierowych torebek na psie nieczystości. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2011 r. Kryteria wybory oferty i ich znaczenie: 100% cena. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 pok. 521 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia/pl/bip/dostawy. Termin składania ofert - do dnia 30.03.2011 r. do godz. 11.00 w pokoju nr 521 ( V piętro) - Sekretariat Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. Otwarcie ofert odbędzie się 30.03.2011 r. o godz. 12.00 w pok. 107 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni (V piętro), ul. 10 - Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SWIZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Bartosz Frankowski, tel. 58 668 84 80, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa .
Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 w Gdyni
zatrudni w pełnym wymiarze godzin psychologa klinicznego z doświadczeniem oraz z przygotowaniem w zakresie oligofrenopedagogiki.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka w godz. 8.00 - 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sosw1@sosw1.eu, do dnia 15 kwietnia 2011 r.
***
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz.1278 i Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114) w związku z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, Nr 226 poz. 1834) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 209), podaje się do publicznej wiadomości, że:
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE od 4 KWIETNIA do 30 CZERWCA 2011 r.
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1992 r.

1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1992 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1987 - 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1990 - 1991, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
c) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski (za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień) o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1987 - 1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 321).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić (po zgłoszeniu się do wojskowego komendanta uzupełnień) również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat, a nie ukończyli 24 lat, o ile nie zostali przeniesieni do rezerwy.
7. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze MIASTA GDYNI przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w byłej siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, ul. Bema 33, w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 7 czerwca 2011 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz dnia 2 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00.
8. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
9. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
10. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
11. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust.1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
12. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
13. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są
zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
14. Obwieszczenieni niejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
15. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 8 i 9 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art.32 ust.10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
16. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 21 marca 2011 r.
WOJEWODA POMORSKI
Roman Zaborowski
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na:
dostawę wyposażenia strefy płatnego parkowania w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/parkomaty.
Termin składania ofert: 26.04.2011 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 w Gdyni
zatrudni w pełnym wymiarze godzin psychologa klinicznego z doświadczeniem oraz z przygotowaniem w zakresie oligofrenopedagogiki.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka w godz. 8.00 - 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sosw1@sosw1.eu, do dnia 15 kwietnia 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 26/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1213/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 597 m², oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia obejmującej części działek nr 153, 793/139, 795/141, 797/142, 799/143 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
2. Nr 25/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1212/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Halickiej 10 o pow. 765 m², oznaczonej na karcie mapy KM 69 obręb Gdynia obejmującej części działek nr 298/47, 300/47, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31 lipca 2011 r.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 17.03.2011 r. do 7.04.2011 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro
na dostawę 500 tysięcy sztuk torebek papierowych na psie nieczystości.
W dniu 18.03.2011 r. ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 48042-2011 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie 500 tys. papierowych torebek na psie nieczystości. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2011 r. Kryteria wybory oferty i ich znaczenie: 100% cena. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 pok. 521 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia/pl/bip/dostawy. Termin składania ofert - do dnia 30.03.2011 r. do godz. 11.00 w pokoju nr 521 ( V piętro) - Sekretariat Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. Otwarcie ofert odbędzie się 30.03.2011 r. o godz. 12.00 w pok. 107 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni (V piętro), ul. 10 - Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SWIZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Bartosz Frankowski, tel. 58 668 84 80, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa .
***
Urząd Miasta Gdyni Referat Promocji i Turystyki ogłasza zapytanie ofertowe w trybie zamówienia publicznego do 14.000 euro
na usługę wykonania internetowego serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl.
Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod adresem e - mail: turystyka@gdynia.pl bądź telefonicznie pod nr 58 668 25 35. Termin składania ofert do dnia 30.03.2011 roku, godzina 12.00. Miejsce składania: Urząd Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, 81 - 364 Gdynia, Kancelaria Ogólna.

ikona