995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Sprzątanie po zimie

Dzięki łaskawej pogodzie w Gdyni trwają już porządki po zimie, która była bardzo gwałtowna, ostra i długa. Prace prowadzone będą również od 1 do 30 kwietnia. Obejmą 512 tys. m² ciągów pieszych i 350 km jezdni.
Obecnie trwa zamiatanie jezdni (17 km dziennie) i chodników (ok. 25 tys. m² dziennie), a także ręczne oczyszczanie terenu miasta (główne ulice - dwa razy dziennie). Likwidowane są dzikie wysypiska odpadów. Kwietniowe prace również obejmą usunięcie piasku i innych zanieczyszczeń z jezdni, parkingów, zatok postojowych i komunikacji miejskiej oraz częściowo z chodników przylegających do jezdni. Wszystkie powierzchnie czeka też kąpiel.
Z kolei w ramach pozimowego sprzątania pieszych ciągów komunikacyjnych z całej szerokości chodników usunięte zostaną: piasek, ziemia, darnie, drobne gałęzie i inne zanieczyszczenia.
Sprzątaniem pozimowym objęte są wszystkie jezdnie i ciągi piesze, na których prowadzono stałe działania związane z usuwaniem skutków zimy. Prace prowadzone są najpierw na głównych ciągach komunikacyjnych miasta, a następnie na ciągach pieszych o nasilonym ruchu oraz stanowiących dojścia do budynków użyteczności publicznej.
Porządki nie ominą również terenów zieleni miejskiej. Prace polegać będą na: wygrabieniu i sprzątnięciu (z liści, trawy, drobnych odpadów) trawników i alejek, zamieceniu chodników i utwardzonych przejść na skwerach, ręcznym zbieraniu drobnych zanieczyszczeń, myciu elementów małej architektury, tj. pomników, ławek, koszy ulicznych oraz pachołków i kostki brukowej przy ul. Świętojańskiej. Powierzchnia utrzymywanych terenów zieleni wynosi ok. 193 ha, w tym skwery zajmują 52 ha.
Miasto przystąpi również do napraw nawierzchni ulic. Wstępny plan remontów (wykonanie nakładek bitumicznych) obejmuje ulice: Kielecką, Konwaliową, 10 Lutego, Oficerską, Prusa, Buraczaną, Inżynierską, Klonową, Bohaterów Starówki Warszawskiej, Piotrowską, Łużycką, Modrą, Czerwoną, Żółtą, Białą, Boisko, Helską, Czernickiego, Okrzei. Będą to prace cząstkowe, wykonywane cyklicznie.
Koszt pozimowych porządków to ok. 1 mln zł. Podobna suma zostanie przeznaczona na naprawę nawierzchni ulic. Natomiast od listopada do marca na walkę ze skutkami zimy Miasto wydało 15 mln zł.

ikona