995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Wybory dzielnicowe - 27 marca 2011 r.!

Gdynia to miasto ludzi świadomych i aktywnych. Mieszkańcy chętnie angażują się w podejmowanie decyzji i są współgospodarzami miejsca, w którym żyją. Dlatego właśnie Rada Miasta podjęła niedawno decyzję o przekazaniu wielu ważnych kompetencji radnym dzielnicowym. Praca społeczna na rzecz swego najbliższego otoczenia to świadectwo obywatelskiej dojrzałości. Rady Dzielnic to grono ludzi, którzy swój czas, doświadczenie i pomysły zaangażowali w działalność na rzecz lokalnej wspólnoty. W rozpoczynającej się w marcu nowej kadencji ich rola w zarządzaniu miastem znacząco wzrośnie. Dysponować będą środkami budżetu miasta na remonty i inwestycje. To właśnie radni dzielnicy podejmą decyzję, które drogi, place zabaw czy tereny zielone są najbardziej potrzebne mieszkańcom. Wszelkie wnioski w sprawach lokalnych inwestycji będą więc rozpatrywane na szczeblu dzielnicy, blisko mieszkańców, po uważnym wysłuchaniu ich wniosków i oczekiwań.
Głosując 27 marca w wyborach do rad dzielnic, wybierzecie Państwo swoich przedstawicieli - ludzi, którzy przez 4 lata będą podejmować decyzje znaczące dla rozwoju otoczenia, w którym żyjecie. To ważna decyzja!

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

27 marca odbędą się w Gdyni wybory do rad dzielnic. Będzie to bardzo ważna kadencja. Rady dzielnic otrzymują nowe, ważne kompetencje - będą odpowiadały za inwestycje w swoich dzielnicach - drogi, oświetlenie, place zabaw, zieleń i inne.
Od wyboru właściwych osób będzie zależeć skuteczność działania rad. Jest to odpowiedzialność nas wszystkich, odpowiedzialność za nasze najbliższe otoczenie, za jakość życia w naszych dzielnicach. Idźmy więc oddać swoje głosy na ludzi, którym ufamy, którzy zechcą włożyć swoją energię, pomysły w pracę dla nas wszystkich.
Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Szwabski

Są chwile, w których niewiele robiąc, możemy wiele zmienić. Są decyzje, które podjąć mogą za nas inni, ale one będą decydować o naszej najbliższej przyszłości... Czy zatem warto, żeby decydowali za nas inni?
W niedzielę, 27 marca w Gdyni odbędą się wybory do Rad Dzielnic. Wybrane zostanie grono ludzi, którzy przez najbliższe cztery lata decydować będą o remontach i inwestycjach w naszej najbliższej okolicy. Place zabaw, tereny zielone, a może drogi? Kto ma wiedzieć lepiej jak nie mieszkańcy dzielnicy? Dlatego warto wybrać swojego przedstawiciela, który w Radzie Dzielnicy za Nas będzie podejmować decyzje znaczące dla lokalnej wspólnoty. Głosowanie - niewielki wysiłek - skutki na 4 lata. Warto 27 marca znaleźć chwilę by zagłosować.
Marek Kamiński
podróżnik


Wybory do Rad Dzielnic - 27.03.2011 r.

27 marca 2011 r. odbędą się wybory do 22 gdyńskich Rad Dzielnic. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 8.00 do 20.00. Mieszkańcy wybiorą po 15 swoich przedstawicieli (tylko w Chyloni rada liczyć będzie więcej, bo 21 osób).
Poniżej prezentujemy Państwu innowacyjne w skali całego kraju, stworzone i realizowane przez gdyński samorząd, konkursy dla rad dzielnic. To m.in. dzięki nim nasze dzielnice są bezpieczniejsze i ładniejsze. Warto więc zagłosować na tych, którzy dbają o „nasze podwórko" w jak najlepszy sposób.

Jednym z kluczowych sposobów pozyskiwania dodatkowych środków przez dzielnice są innowacyjne w skali całego kraju, stworzone i realizowane przez gdyński samorząd, konkursy dla rad dzielnic. Organizowane każdego roku cztery konkursy dla rad dzielnic to: „Kultura w dzielnicy", „Gdynia po godzinach", „Bezpieczna dzielnica" oraz „Piękna dzielnica" z łączną pulą nagród w wysokości 575 000 zł (do roku 2010). W bieżącym roku pula nagród wzrosła i wynosi 775 000 zł.
Wspólną ideą konkursów jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w obszarze szeroko rozumianej kultury, estetyzacji otoczenia, bezpieczeństwa oraz wspierania działań skierowanych do młodzieży.
Celem konkursu „Kultura w dzielnicy" jest upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna. Możliwe do pozyskania środki dają szansę na realizację programów, kreujących kulturalny wizerunek dzielnicy i podnoszących jakość życia w sferze niematerialnej. Planowane przedsięwzięcia powinny z jednej strony zaspokajać już istniejące potrzeby mieszkańców, z drugiej zaś rozwijać wśród nich zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą. Mogą to być wydarzenia z różnych dziedzin kultury i o różnej skali; od festynów poprzez wernisaże po koncerty i spotkania z twórcami. O ocenie wniosku decydują nie tylko walory kulturalne, ale również związek planowanych działań z potrzebami lokalnej społeczności.
Celem konkursu „Bezpieczna dzielnica" jest wspieranie działań służących poprawie bezpieczeństwa poprzez inicjowanie współpracy społeczności lokalnych oraz instytucji i organizacji działających na terenie dzielnicy. Rady dzielnic znają potrzeby i problemy mieszkańców. Dzięki uczestnictwu w konkursie, diagnozując problemy, rady dzielnic mogą zaproponować jednocześnie sposoby ich rozwiązywania. Poprawa stanu bezpieczeństwa może być osiągnięta dzięki współpracy. Niezbędnymi dla osiągnięcia sukcesu elementami są edukacja oraz profilaktyka. Bezpieczeństwo to nie tylko działania policji, ale również wskazywanie i zagospodarowywanie niebezpiecznych miejsc, podwyższanie świadomości, zachęcanie obywateli do wspólnego działania.
Celem konkursu „Gdynia po godzinach" jest wspieranie inicjatyw i integracja Gdynian, wokół działań kierowanych do młodzieży. Szczególnie ważnym elementem przygotowywania wniosków w tym konkursie jest udział odbiorców - środowisk młodzieżowych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych, a także rodziców, nauczycieli i wychowawców w diagnozowaniu potrzeb i wypracowywaniu rozwiązań. Proponowane przedsięwzięcia mają być realną alternatywą dla tych osób, które z braku ciekawej oferty spędzania czasu wolnego są zagrożone wpływem środowisk patologicznych, stąd istotne są elementy wychowawcze proponowanych przedsięwzięć. W ramach działań konkursowych premiowane są takie, które kierowane są do osób wykluczonych społecznie - dzieci i młodzieży z trudnościami w szkole lub w domu, a także niepełnosprawnych. W formule konkursu mieszczą się zróżnicowane przedsięwzięcia, na przykład; kluby młodzieżowe, świetlice, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spotkania tematyczne, grupy teatralne, muzyczne oraz inne dzielnicowe inicjatywy służące rozwojowi, wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży.
Konkurs „Piękna dzielnica" jest natomiast odpowiedzią na postulaty mieszkańców, dotyczące małej architektury, zieleni, urządzania skwerków, parków dzielnicowych. Możliwe do pozyskania dodatkowe środki pozwolą na realizację przedsięwzięć podnoszących jakość życia w dzielnicy, budujących przyjazny wizerunek miejsc w których mieszkamy. Konkurs dopuszcza różnorodne formy działań - zarówno małe inwestycje, jak i działania integrujące wokół kwestii związanych z estetyką. Dzięki podejmowanym w ramach konkursu działaniom, będą tworzone i rozwijane miejsca spotkań, integracji i wypoczynku w poszczególnych dzielnicach.
Na realizację najlepszych pomysłów przekazywane są środki z budżetu Miasta. Pula nagród w każdym z konkursów „Kultura w dzielnicy", „Gdynia po godzinach" oraz „Bezpieczna dzielnica" wynosi 125 000 zł, zaś w konkursie „Piękna dzielnica" 400 000 zł.
Konkursy „Kultura w dzielnicy", „Gdynia po godzinach" oraz „Bezpieczna dzielnica" zostały opracowane tak, by dać autorom jak największą swobodę w konstruowaniu projektów, zarówno tych mniejszych jak i tych dużych, umożliwiających działania kilku Rad Dzielnic jednocześnie.
W ramach realizowanych przez Miasto kolejnych edycji konkursów dla rad dzielnic w latach 2007 - 2010 wyróżniono 69 projektów zgłoszonych przez rady. Projekty te uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 1 500 000 zł. Praktycznie każda z rad dzielnic może pochwalić się innowacyjnym i ważnym z punktu widzenia dzielnicy i jej mieszkańców działaniem. Nie sposób wymienić wszystkich, ale niektóre z nich to:
- Rady dzielnic Babie Doły i Oksywie - wspólny projekt „Muzyka znana i nieznana";
- Rada dzielnicy Śródmieście - projekt „Warsztaty i Przegląd Kabaretów Młodzieżowych GimKab 2009";
- Rady dzielnic Witomino - Leśniczówka i Witomino - Radiostacja - wspólny projekt „Witomińskie historie";
- Rada dzielnicy Grabówek - projekt „Kwiaty w Dzielnicy";
- Rada dzielnicy Babie Doły - projekt „Monitoring obiektów szkoły i przedszkola";
- Rada dzielnicy Kamienna Góra - projekt „Na szlaku historii i architektury";
- Rada dzielnicy Grabówek - projekt „Rewitalizacja placów zabaw";
- Rada dzielnicy Chylonia - projekt „Bezpiecznie poza szkołą";
- Rada dzielnicy Karwiny - projekt „Klub aktywnego nastolatka";
- Rada dzielnicy Dąbrowa - projekt „Bezpieczeństwo dzieci na drodze";
- Rada dzielnicy Pogórze - projekt konkursowy „Utworzenie arboretum - ogrodu botanicznego z drzew i krzewów introdukowanych w naszych warunkach klimatycznych". 

Wybory do Rad Dzielnic - Okręgi wyborcze

ikona