Aktualności

Aktywizuj społeczność, sięgnij po kulturalny grant

Jednym z beneficjentów była w ostatnich latach organizująca festiwal Open House Gdynia (zdj. archiwalne)//fot. Michał Puszczewicz

Jednym z beneficjentów była w ostatnich latach organizująca festiwal Open House Gdynia (zdj. archiwalne)//fot. Michał Puszczewicz

24.11.2021 r.

Gdynia co roku czeka na kreatywne pomysły wydarzeń kulturalnych, które pomogą integrować i aktywizować mieszkańców. Na takie działania miasto przeznacza część środków z budżetu. Są one rozdzielane w ramach otwartego konkursu ofert. Mogą brać w nim udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności. W konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022 można wziąć udział do 10 grudnia.

 
Celem konkursu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną, odpowiadające na jej potrzeby i wzbogacające życie kulturalne dzielnic Gdyni.
 
Dlatego pierwszeństwo w walce o grant będą miały inicjatywy i działania realizowane z uwzględnieniem perspektywicznej działalności lokalnych animatorów kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskiego ruchu artystycznego, wydarzenia (warsztaty, działania edukacyjne i społeczne) mające na celu „kulturalną rewitalizację” dzielnic, przede wszystkim poprzez czynne angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności (budowanie poczucia przynależności, współodpowiedzialności i solidarności), „projekty wspólne”, tj. realizowane we współpracy z lokalnymi ośrodkami, np. Przystaniami, Biblioteka Gdynia, rzemieślnikami, przedsiębiorcami, Radami Dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki) itd. ze szczególnym uwzględnieniem działań na wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych.
 
W te cele może się wpisywać organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji, kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury, wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, wspieranie działań zmierzających do popularyzacji twórczości lokalnych twórców i działalności animatorów kultury, edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i artystycznych.
Ważne, by propozycje kulturalnych aktywności uwzględniały dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektów powinna się zakończyć 31 grudnia 2022 roku.
 
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2022 Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę 465 000 zł.  
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 1/3 puli środków, jakie są do dyspozycji w konkursie, czyli 155 000 zł.
 
W konkursie można złożyć maksymalnie dwie oferty.
 
Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2021 roku. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31, na stronie gdyniakulturalna.pl oraz w systemie www.witkac.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2022 roku.