2014

Przed III sesją Rady Miasta Gdyni

We wtorek 30 grudnia 2014 roku odbędzie się III sesja Rady Miasta Gdyni. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w sali 105, o godz. 12.00.
 
W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawach:
- ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Kamienna Góra w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego,
-  ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej. zobacz projekt
-  zaopiniowania projektu granicy portu morskiego w Gdyni,
-  zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gdańsk,
- wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2014 rok,
- zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania,
- przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni", po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni",
- przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni", po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni",
- likwidacji samorządowego zakładu budżetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa",
- uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2015 r.,
- powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14,
- rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
- uchylenia Uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni,
- zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77,
- wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jaskółczej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 25,
- wyrażenia zgody na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Ujejskiego 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu,
-  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej ustanowionym na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni,
- ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński",
- zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic,
- wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Leszczynki 175,
- powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.


Porządek obrad i projekty wszystkich uchwał dostępne są na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/469_.html