2015

W środę sesja Rady Miasta

W środę 25 marca 2015 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się VII Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:
 
- aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni,
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
- przyjęcia raportu z realizacji w 2014 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2015,
- zmieniająca Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Modlińskiej 23,
- wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych położonej w miejscowości Donimierz w Gminie Szemud.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ks. Zawackiego 3A,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kuśnierskiej 14,
- założenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93,
- połączenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93,
- założenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul. L. Staffa 10,
- włączenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul. L. Staffa 10 do Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. L. Staffa 10,
-zmiany nazwy ulicy w Gdyni (ul. Kampinoska),
- zmiany nazwy ulicy w Gdyni (ul. ks. bpa Jana Bernarda Szlagi),
- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania,
- utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zmiany Uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni,
- określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasta Gdyni,
- zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz zwolnienia z opłat osób ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni,
 - zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni,
- odmowy uwzględnienia wezwania K.S. do unieważnienia uchwały nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
 
 
Projekty uchwał oraz dokładny porządek obrad dostępny jest na stronie http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/469_.html/.