2016

Przed XXV Sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 26 października o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala 105) odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Gdyni.

Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, 
- wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,
- wzoru informacji na podatek od nieruchomości,
- opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia,
- opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia,
- ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,
- projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni",
- wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony,
- zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
- powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Platynowej 13,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim/al. Jana Pawła II,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa,
- skargi pana A.P. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
- skargi pani E.L. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40,
- skargi pana M.D. na działalność Prezydenta Gdyni,
- skargi Pana G.K. na działalność Prezydenta Gdyni,
- odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan J.A.W.),
- odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan T.R.W.),
- przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2015/2016,
- przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni.


Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronie:www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_.html.