Regulamin korzystania z portalu www.gdynia.pl

Regulamin korzystania z portalu www.gdynia.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.gdynia.pl, dostępny pod adresem www.gdynia.pl, jest prowadzony przez Gminę Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, 81-382, REGON 000598486
 2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby.
 3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
 4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

§ 2. Definicje

 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną www.gdynia.pl, dostępny pod adresem www.gdynia.pl.
 2. Prowadzący Portal – Gmina Miasta Gdyni.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 4.  Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.


§ 3. Zakres i moc wiążąca regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
  1) ogólne zasady korzystania z Portalu,
  2) prawa i obowiązki Użytkowników,
  3) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
 2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem www.gdynia.pl/regulamin, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.


§ 4. Techniczne warunki korzystania z portalu

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
1) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz
2) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

§ 5. Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych,  znaków, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 3 Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu. Żadna część portalu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Prowadzącego Portal.
 3. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych, chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 

§ 6. Zasady korzystania z portalu

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 2. Użytkownik ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym treści, zdjęć, grafik i materiałów filmowych opublikowanych na stronie gdynia.pl i wszystkich podstronach jedynie w celach informacyjnych. Opublikowanie treści i innych materiałów powinno zawsze zawierać ich źródło, czyli adres strony www.gdynia.pl. Na publikowanie treści w innych celach wymagana jest zgoda właściciela strony czyli Prowadzącego Portal.
 3. Prowadzący Portal udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do Portalu, o ile nie przedstawia on Prowadzącego Portalw sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.
 

§ 7. Odpowiedzialność prowadzącego portal

 1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.


§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

 • ikonaOpublikowano: 05.01.2018 15:03
 • ikona

  Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 05.06.2023 10:33
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona