DLA MIESZKAŃCÓW

Falochron pomocy

Falochron pomocy

Falochron pomocy

08.06.2020 r.

W obliczu szczególnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa Gdynia szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W tym celu powstał Falochron - szeroki program wsparcia w czasie kryzysu. Składa się z kilku filarów. Cześć z nich, dotyczących przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kultury czy edukacji, prezentowaliśmy w ostatnich dniach. Teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę – pomoc dla mieszkańców. To pakiet działań dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Jednak to nie wszystko. W najbliższych dniach poinformujemy o kolejnych filarach.

Falochron - pod tą nazwą Gdynia prezentuje swój program pomocy, który jest adresowany do różnych grup. Dziś prezentujemy filar Falochronu ukierunkowany na sprawy społeczne. Dedykowany wszystkim gdynianom, którzy z powodu pandemii potrzebują różnego rodzaju wsparcia. Miasto przygotowało pakiet działań dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Obejmuje on pomoc psychologiczną, informacyjną i prawną, a także odpowiednie wsparcie w związku z brakiem dochodów czy trudnościami w uiszczeniu opłat czynszowych lub eksploatacyjnych za mieszkanie komunalne.

Czas pandemii to trudny okres dla wielu gdynian. Wiele osób straciło pracę, bądź wszelkie dochody. Do takich osób kierujemy specjalny pakiet wsparcia. Powinny się zgłaszać do Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej za pośrednictwem telefonu, bądź maila i tam mogą uzyskać wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, okresowych, bądź zasiłków na dożywianie. Potrzebującym oferujemy również pakiety żywnościowe, które są dostarczane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gdynia wstrzymała, planowaną na kwiecień, podwyżkę czynszów w lokalach komunalnych. Mamy jednak świadomość, że i tak część osób może borykać się z problemami bieżących opłat za mieszkania. Ci mieszkańcy powinni zgłaszać się do Wydziału Spraw Społecznych, który przyjmuje zgłoszenia również zdalnie i mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy. Osobom, które potrzebują wsparcia psychologicznego, oferujemy porady zdalne. Ponadto uruchomiliśmy również telefony informacyjne i poradnicze dotyczące wszelkich spraw związanych z epidemią, jej skutkami, a także telefon z poradami prawnymi. Życzę Państwu, by pomoc ze strony władz samorządowych nie była potrzebna, ale każdy, kto jej potrzebuje, powinien to zgłaszać i w miarę możliwości takiej pomocy będziemy udzielać – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Sieć pomocy w dzielnicach


Z myślą o osobach potrzebujących wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej (DOPS) uruchomiono dyżury telefoniczne oraz mobilne zespoły reagowania kryzysowego. Służą pomocą przez siedem dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, a w weekendy między godz. 10.00 a 18.00. W razie potrzeby należy się tam zgłaszać telefonicznie - odpowiednio do miejsca zamieszkania:

* DOPS nr 1 - tel. 58 627 20 00, e-mail: dops1@mopsgdynia.pl Obsługuje dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack, Wiczlino, Mały Kack, Orłowo.

* DOPS nr 2 - tel. 58 625 17 49, e-mail: dops2@mopsgdynia.pl
Obsługuje dzielnice: Oksywie, Babie Doły, Pogórze, Obłuże.

* DOPS nr 3- tel. 58 663 20 20, e-mail: dops3@mopsgdynia.pl
Obsługuje dzielnice: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Leszczynki, Grabówek.

* DOPS nr 4 - tel. 58 620 24 00, e-mail: dops4@mopsgdynia.pl
Obsługuje dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Witomino, Chwarzno.

Zasiłki


Mieszkańcom, którzy potrzebują wsparcia, np. w związku z utratą dochodów, Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej oferują:

  • zasiłek celowy - np. na pokrycie kosztów zakupu leków, najpotrzebniejszych środków dla dzieci, na pożywienie, pampersy itp. Każdy wniosek o pomoc rozpatrywany jest indywidualnie ze względu na obowiązujące kryteria (w tym dochodowe). Pracownicy socjalni kontaktują się telefonicznie by zebrać niezbędne informacje. Jest to najbardziej elastyczna forma wsparcia.
  • zasiłek na dożywianie - w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” jest formą pomocy przyznawaną zarówno na potrzeby dorosłych jak i dzieci. Osoby samotne, z niepełnosprawnościami lub takie, które mają kłopoty w samodzielnym gospodarowaniu, mogą liczyć na wsparcie finansowe na wydatki związane z wyżywieniem. W przypadku tej formy pomocy bierze się również pod uwagę kryterium dochodowe.
  • zasiłek okresowy - przyznawany na określony czas związany ze zgłaszanym problemem (bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, osoby samotne, rodziny niepełne) na pokrywanie kosztów opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, leki itp. Przy tego typu wsparciu również obowiązują kryteria, których spełnianie rozpoznaje pracownik socjalny.

Pomoc rzeczowa


Ponadto osobom samotnym, niesamodzielnym, które np. z powodu stanu zdrowia czy wieku muszą pozostawać w miejscu zamieszkania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc rzeczową: pakiety żywieniowe z Banku Żywności lub ze Spółdzielni Razem. W tym przypadku należy zgłaszać do odpowiedniego Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pakiety dowożone są do miejsca zamieszkania osoby potrzebującej.Dodatek mieszkaniowy


W związku z epidemią i trudną sytuacja finansową mieszkańców, wstrzymana została zaplanowana na kwiecień podwyżka czynszów w lokalach komunalnych.

Ponadto osoby, które z racji drastycznego pogorszenia się sytuacji dochodowej (utrata pracy, utrata zarobków) nie są w stanie ponosić opłat czynszowych lub eksploatacyjnych za mieszkanie, mogą ubiegać się o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, których średni dochód brutto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 2100 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1500 zł na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym. W sprawie dodatków mieszkaniowych należy zgłaszać się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Można to zrobić telefonicznie: 58 668-85-58 lub mailowo: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl.Specjalne telefony pomocowe


Ważne są również inne formy wsparcia, wychodzące naprzeciw obecnym potrzebom mieszkańców.Gdynia uruchomiła specjalny telefon: 58 743-21-64. Każdy mieszkaniec może tam zasięgnąć informacji na temat wsparcia w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00. Dyżurują pod nim specjaliści, którzy odpowiadają na pytania dotyczące:

– profilaktyki zakażeń i postępowania w wypadku podejrzenia zakażenia,
– sytuacji opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz zasiłków opiekuńczych,
– wskazówek postępowania dla seniorów,
– informacji o instytucjach i organizacjach pomocowych, do których należy zgłosić się w kryzysowej sytuacji życiowej, gdy nie można liczyć na pomoc sąsiadów i rodziny.U części osób doświadczanie epidemii może wywołać objawy ostrego stresu. Czasami pojawiają się też różnorodne kłopoty natury psychologicznej w codziennym funkcjonowaniu w ważnych obszarach życia. Dlatego przez całą dobę, pod numerem telefonu 58 622-22-22 oraz mailem: interwencja@zpsgdynia.pl specjaliści z Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielają wsparcia osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży znajdującym się w kryzysie psychicznym.Miasto chce również pomóc w rozwiązaniu nurtujących mieszkańców wątpliwości prawnych, które pojawiły się w związku z epidemią. We współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz izbami radców prawnych i adwokatów świadczy nieodpłatne porady prawne i obywatelskie. Udzielane są drogą telefoniczną i mailową. Do dyspozycji gdynian oddano trzy numery telefonów. Porady prawne udzielane są od poniedziałku do piątku, pod numerami: 58 350-15-15 (w godzinach 8.00-20.00) oraz 572-382-456 i 572-382-444 (w godzinach 10.00-18.00). W celu uzyskania porady można kontaktować się również mailowo na adres: biuro@ovum.org.pl.Pomoc wolontariuszy

Osoby potrzebujące wsparcia wolontariusza np. przy robieniu zakupów (w tym leków, żywności, środków czystości i higienicznych), wyprowadzaniu psa czy pomocy w wynoszeniu śmieci mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer: 516-870-249 lub dzwoniąc pod numer odpowiedniego DOPS-u w miejscu zamieszkania.Informacje dotyczące uzyskania pomocy znajdują się również na stronie https://gdyniawspiera.pl w zakładce poświęconej koronawirusowi.