Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
Gdynia Buduje

Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni

Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni, mat.prasowe UM

Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni, mat.prasowe UM

06.10.2021 r.

Miasto szuka wykonawcy, który wykona roboty budowlane polegające na budowie ulic Lidzkiej i Trockiej w Małym Kacku. Inwestycja ma na celu realizację ciągów pieszo –jezdnych wraz z pozostałymi elementami układu drogowego. Oferty można składać do 21 października do godz. 10:00.

 
- Inwestycja w Małym Kacku, to kolejne działanie skierowane lokalnie, które przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia mieszkańców. Ulice Lidzka i Trocka nie tylko zyskają jezdnię i chodniki, ale także nową kanalizację deszczową i wodociągową, co pozwoli na ochronę domów przed zalewaniem – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Projekt inwestycji obejmuje budowę dróg na ulicach Lidzkiej i Trockiej oraz fragmentu ul.Druskiennickiej. Zadanie zostało podzielone na cztery fragmenty, na których powstanie droga z obustronnym chodnikiem oraz ciągi pieszo-jezdne o zmiennej szerokości wraz z elementami uspokojenia ruchu, w tym wyniesionym skrzyżowaniem na splocie przedmiotowych ulic. Pomiędzy ul. Lidzką, a placem do zawracania na ul. Trockiej zaplanowano wykonanie łącznika – chodnika o długości ok. 53 m i szerokości 2 m. Przestrzeń w dzielnicy zyska także nowe oświetlenie, zieleń zostanie uporządkowana, pojawią się nasadzenia oraz elementy małej architektury w postaci ławek, przysiadaków oraz koszy na śmieci.

- Wiadomość o ogłoszeniu przetargu na wykonawcę budowy ulicy Lidzkiej i Trockiej to bardzo dobra informacja. Inwestycja ta ma bardzo długą historię, ale teraz kiedy jest na ostatniej prostej liczę, że bez przeszkód uda się wyłonić wykonawcę. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom i radnym którzy zabiegali o tą inwestycję. Radny dzielnicy Krzysztof Dosz, przez ostatnie lata świetnie opiekował się tym projektem i i zabiegał aby inwestycja przechodziła jak najszybciej kolejne fazy realizacji. – mówi Sebastian Jędrzejewski, radny Miasta Gdyni. – Liczę, że już niedługo poznamy wykonawcę i termin rozpoczęcia prac, a efekt końcowy zadowoli mieszkańców tych ulic – podsumowuje Jędrzejewski.

Ponadto zadanie przewiduje budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej, które sfinansuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, na mocy porozumienia z miastem Gdynia. Inwestycja dofinansowana jest również w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Potencjalny wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 3 lata gwarancji, a oferowany okres realizacji inwestycji łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż 46 tygodni od dnia podpisania umowy. Złożone oferty oceniane będą wg. kryteriów: ceny oferty brutto - 60% , doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20%, okresu wykonania - 10% , okresu udzielonej gwarancji - 5%, ryzyka poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 5 %. Postępowanie przetargowe odbywa się za pomocą platformy zakupowej UM Gdyni.