Gdynia Buduje

Projekt inwestycji drogowej i przeciwpowodziowej na Dąbrowie coraz bliżej

Projekt inwestycji drogowej i przeciwpowodziowej na Dąbrowie coraz bliżej, mat. dzielnice#wGdyni

Projekt inwestycji drogowej i przeciwpowodziowej na Dąbrowie coraz bliżej, mat. dzielnice#wGdyni

24.11.2020 r.

Wpłynęła jedna oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która zmieni układ drogowy na Dąbrowie. W ramach realizacji zadania zaprojektowane zostaną także zbiorniki przeciwpowodziowe na rzece Kaczej, które zabezpieczą zabudowane tereny przed deszczami nawalnymi, a w efekcie przed podtapianiem.
- Zmiany zachodzące w klimacie są niepodważalne i coraz bardziej gwałtowne. Gdyńskie inwestycje związane z retencją wód deszczowych, prowadzone są konsekwentnie od wielu lat. Doskonałym przykładem tego działania jest odtworzenie Potoku Wiczlińskiego czy nowo powstały zbiornik retencyjny na Witominie. Dzięki takim inwestycjom, możliwe jest odpowiedzialne gospodarowanie wodami opadowymi, a także zabezpieczanie zurbanizowanych obszarów naszego miasta - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Inwestycja pn. „Budowa ul. Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej ul. Łanowej do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas oraz budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Kaczej”, ze względu na duży obszar działania i zakres prac podzielona została na dwie fazy projektowe. Miasto na realizację tego zadania zamierzało przeznaczyć kwotę w wysokości 3 277 180 zł brutto. W postępowaniu przetargowym oferta złożona przez firmę Highwas sp. z. o.o.  z Gdańska opiewa na kwotę 1 690 598 zł brutto.
- Inwestycja jest unikatowa i bardzo kompleksowa. Zawiera zarówno szeroko zakrojone działania infrastrukturalne, poprzez realizację nowego układu drogowego oraz budowę zbiorników retencyjnych, odpowiadając na zmiany klimatyczne. Po opracowaniu dokumentacji projektowej przyjdzie czas na realizację inwestycji, która wpłynie na codzienne życie mieszkańców Dąbrowy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest dużo poniżej zakładanego przez nas budżetu, teraz czas na jej szczegółową analizę – podkreśla wiceprezydent. 
Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i opinii, wykonanie prac geodezyjnych i jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
- Gdynia jako samorząd, od kilkunastu lat stawia na działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Od lat skutecznie pozyskujemy duże dotacje z Unii Europejskiej na projekty związane z retencją, realizując strategię miasta związaną z jednej strony z ekologią, jak i z bezpieczeństwem mieszkańców - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. To zagadnienia szczególnie ważne dla mieszkańców Dąbrowy, która w ubiegłych latach wielokrotnie doświadczała podtopień i zalań w wyniku nawalnych deszczów – dodaje wiceprezydent.
Faza I inwestycji podzielona została na dwa etapy. W obu z nich przewidziane zostało zaprojektowanie umocnienia koryta rzeki Kaczej, suchych zbiorników retencyjnych, w pierwszym  o nazwie „Dąbrowa”,  w drugim „Wiczlino I” i „Wiczlino II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną m.in. oświetleniem zapór i urządzeniami pomiarowymi monitoringu meteo-hydrologicznego. Dodatkowo w projekcie etapu pierwszego pojawić ma się droga rowerowa oraz most nad rzeką Kaczą.

Faza I przedsięwzięcia dotyczy inwestycji przeciwpowodziowej, która wpisuje się w cele szczegółowe Planu Adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030, przyjętego uchwałą Nr VIII/233/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. tj. zwiększenie odporności Miasta na występowanie powodzi od strony rzek.

mapa lokalizacji zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej, mat. dzielnice#wGdyni
Faza II polegać będzie na zaprojektowaniu budowy ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej i Goździkowej oraz ulicy Łanowej, stanowiącej dojazd do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas, wraz z koncepcją miejskiego systemu odwodnienia, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą rowerową. Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkańców dzielnicy Dąbrowa i Wiczlino, a także uporządkowanie terenu i polepszenie warunków w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.

mapa realizacji inwestycji w 2 fazie polegającyna zaprojektowaniu budowy ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej i Goździkowej oraz ulicy Łanowej, stanowiącej dojazd do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas, wraz z koncepcją miejskiego systemu odwodnienia, mat. dzielnice#wGdyni