Gdynia Buduje

Potok Wiczliński - znamy wykonawcę drugiego etapu

Zakres prac I i II etapu inwestycji

Zakres prac I i II etapu inwestycji "Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego" //mat.prasowe

20.03.2020 r.

Firma budowlano-drogowa MTM S.A. wykona roboty budowlane w ramach zadania „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap II”. Wybrany w ramach przetargu wykonawca zrealizuje inwestycję za kwotę 7 794 364,30 zł.

Potok Wiczliński
jest lewostronnym dopływem rzeki Kaczej. Ze względu na ograniczoną możliwość przejęcia wód przez odbiornik – rzekę Kaczą, głównym założeniem planowanego retencjonowania wód opadowych w zlewni potoku Wiczlińskiego jest ograniczenie wielkości przepływu w przekroju ujściowym. Ze względu na duży obszarowo zakres inwestycja pn.: "Odtworzenie potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni" została podzielona na trzy etapy.

- Potok Wiczliński to ważna, wielowymiarowa inwestycja, która ma na celu ustabilizowanie oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w zachodnich dzielnicach miasta. Realizacja I etapu idzie „pełną parą”, a już za chwilę przystąpimy do realizacji II etapu. Odtworzony Potok Wiczliński niedługo będzie cieszył mieszkańców Gdyni, ponieważ poza funkcją retencyjną będzie miał też funkcję rekreacyjną– mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Miasto pierwotnie na sfinansowanie zamówienia zamierzało przeznaczyć kwotę w wysokości 7 463 224,99 zł brutto, po otwarciu ofert złożonych w ramach postępowania przetargowego, do którego przystąpiło 5 firm oraz ocenie pod względem ceny, doświadczenia czy harmonogramu prac, wygrało przedsiębiorstwo MTM S.A. Środki konieczne do dołożenia względem kosztorysu inwestycji opiewają na kwotę 331 139,31 zł.

- II etap odtworzenia Potoku Wiczlińskiego to m.in. budowa suchego zbiornika retencyjnego „Wiczlino-Szkoła”, budowa dróg eksploatacyjnych z miejscami do wypoczynkuoraz regulacja samego koryta potoku –
mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Cieszy mnie fakt, że udało się nam wybrać doświadczonego wykonawcę przy minimalnym doinwestowaniu tej inwestycji – dodaje wiceprezydent.W ramach drugiego etapu realizacji, roboty budowlane obejmą:

- regulację Potoku Wiczlińskiego na odcinku od km 3+029,00 do km 3+384,20,
- budowę suchego zbiornika retencyjnego „Wiczlino-Szkoła” o pow. 7 tys. m2 wraz z drogą eksploatacyjną i oświetleniem,
- budowę przepustów (pod drogą eksploatacyjną i ulicą Wiczlińską),
- przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu,
- likwidację odcinka rowu infiltracyjno-odwodnieniowego przy ul. Chwarznieńskiej z wykonaniem przelewu do Potoku Wiczlińskiego,
- budowę dróg eksploatacyjnych z miejscami do odpoczynku oraz zjazdu z placem manewrowym na dno zbiornika,
- wykonanie zjazdów z ul. Wiczlińskiej i ul. Chwarznieńskiej,
- wykonanie chodnika przy ul. Chwarznieńskiej,
- oświetlenie zbiornika,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę gazociągu średniego ciśnienia i przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym,
wykonanie elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice).

- O skali prowadzonych prac w ramach zadania można się przekonać obserwując postępy w obszarze I etapu. Możliwość prowadzenia pracy równolegle I i II części budowy Potoku Wiczlińskiego jest efektem bardzo przemyślanego projektu, jednak co najważniejsze – korzyści związane z retencją wód opadowych i roztopowych mieszkańcy będą mogli odczuwać już w przyszłym roku! –
mówi Jakub Ubych, radny miasta.

Drugi etap to także prace związane z zielenią, obejmą one :

- wycinkę drzew i krzewów, karczowanie wraz z usunięciem karpin i korzeni,
- zabezpieczenie istniejących drzew,
- wykonanie trawników/muraw,
- nasadzenia żywopłotów wokół zbiornika,
- pielęgnację trawników/muraw i krzewów w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego.

Firma budowlano-drogowa MTM S.A na realizację II eatpu Potoku Wiczlińskiego będzie miała 32 tygodnie, od daty podpisania umowy, wykonawca na roboty budowlane udzielił 61 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Aktualnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji, prace zgodnie z umową przewidziane są na około 2 lata. Dla etapu III przedsięwzięcia trwają prace projektowe.

Inwestycja dotycząca odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych jest elementem projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 35 308 549,07 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt projektu: 50 852 242,99 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych 41 539 469,5 zł.

Projekt realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.