Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Gdynia Mobilna

Gdynia przyjęła Strategię Elektromobilności

materiały UM Gdyni

materiały UM Gdyni

Ekologiczna, zrównoważona i przyjazna mieszkańcom – taka ma być Gdynia w myśl „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”. Dokument o takim tytule w przyjęła właśnie Rada Miasta Gdyni. Realizacja zawartych w nim działań przełoży się na dalszy wzrost mobilności mieszkańców miasta z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnych środków transportu.


Podczas XXIV sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się w środę 25 listopada, głosowaniu poddana była m.in. uchwała w sprawie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”. Większością głosów radni zadecydowali o jej przyjęciu.

- Elektromobilność to dzisiaj jeden z kluczowych tematów dla rozwoju miasta, a Gdynia jest w tym zakresie liderem w skali kraju. Zawdzięczamy to bardzo konsekwentnej polityce, którą realizujemy. Jednym z jej elementów jest właśnie wprowadzenie Strategii Elektromobilności. To krok, który sprawi, że w niedługim czasie Gdynia będzie miastem jeszcze bardziej ekologicznym, czystym i przyjaznym mieszkańcom. Bardzo się cieszę, że gdyńscy radni zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Celem ogólnym Strategii Elektromobilności jest redukcja emisji szkodliwych substancji, generowanych przez ruch samochodowy na terenie Gdyni. Ma się to odbyć m.in. poprzez ograniczenie ruchu pojazdów indywidualnych z silnikiem spalinowym na rzecz transportu zbiorowego, rowerowego i samochodowego zero- lub niskoemisyjnego. Realizacja Strategii pozwoli na zmianę zachowań transportowych mieszkańców miasta i osób przyjezdnych. Dokument jest dla miasta niezwykle istotny również z powodów ekonomicznych. Będzie stanowił bowiem podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na rozwój elektromobilności.

- Zawarliśmy w tym dokumencie wszystkie potencjalne kierunki i działania, które mają być podjęte do 2035 roku w zakresie rozwoju elektromobilności w Gdyni, a które będą optymalne dla dalszego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Dobro mieszkańców jest dla nas zarówno przesłanką, jak i celem rozwoju elektromobilności. Transport zeroemisyjny cechuje się brakiem generowania zanieczyszczeń i hałasu, a co za tym idzie – poprawia komfort życia w miastach – wyjaśnia Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
fot. Przemysław Kozłowski
Strategia Elektromobilności powstała w ramach programu GEPARD II. Program dał się już poznać gdynianom za sprawą jego pierwszej edcyji. W ramach niej miasto kupiło supernowoczesne trolejbusy, które na ulice Gdyni wyjechały w lipcu tego roku / fot. Przemysław Kozłowski

Dokument zawiera część diagnostyczną obejmującą m.in. charakterystykę miasta w zakresie transportu i komunikacji publicznej, stanu jakości powietrza, opis istniejącego systemu energetycznego, informację na temat rozwoju elektromobilności w mieście oraz zidentyfikowane w tym zakresie problemy.

W części programowej przedstawione zostały cele strategiczne z podziałem na cele operacyjne, zadania i fazy realizacji objęte planem wdrażania Strategii. Opracowanie obejmuje również analizę finansową określającą skalę wydatków wraz z przewidywanym dofinansowaniem, analizę oddziaływania na środowisko oraz system monitorowania wdrażania strategii. Przedstawiono także propozycje priorytetyzacji oraz harmonogram wdrażania elementów Strategii. Dokument wskazuje również na niezbędne działania w zakresie budowy i rozwoju potrzebnej infrastruktury technicznej.

Harmonogram realizacji Strategii Elektromobilności podzielono na etapy. W ten sposób miasto dostosowało się do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej wynikającej z pandemii koronawirusa. Realizację podzielono na trzy fazy, a mianowicie: wyjścia z kryzysu gospodarczego będącego następstwem pandemii (lata 2020-2023), fazę odbudowy i powrotu na ścieżkę wzrostu (lata 2024-2027) oraz fazę trzecią obejmującą perspektywę długoterminową (rok 2028-2035).

W myśl Strategii w 2035 roku Gdynia ma być liderem we wdrażaniu elektromobilności w oparciu o nowoczesny i innowacyjny transport publiczny, wspomagany rozbudowanym systemem pojazdów elektrycznych w realizacji podróży miejskich, a także jednym z pierwszych miast w Polsce z dostępnością wodoru jako nowego czystego paliwa dla pojazdów transportu publicznego i dla pojazdów użytkowych oraz pionierem w rozwoju indywidualnej elektromobilności w województwie.

Dla realizacji tej wizji określono 5 celów strategicznych obejmujących najważniejsze dla Gdyni obszary w zakresie rozwoju elektromobilności. Są to:

 1. Kontynuacja rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego w nowych uwarunkowaniach ekonomicznych.
 2. Rozwój zeroemisyjnej mobilności indywidualnej.
 3. Inteligentne nisko- i zeroemisyjne usługi miejskie.
 4. Niskoemisyjna logistyka miejska.
 5. Edukacja gdyńskiej społeczności.

Dokument powstał w ramach ogłoszonego pod koniec 2018 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. W tym samym roku prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powołał zespół ds. strategii rozwoju elektromobilnosci złożony m.in. z przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta i gdyńskich przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Pełna treść „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” dostępna jest poniżej w formie prezentacji PDF oraz załącznika do pobrania.

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035

 • ikonaOpublikowano: 26.11.2020 15:00
 • ikona

  Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 26.11.2020 15:12
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Kukla
ikona

Zobacz także