Aktualności

Straż Miejska świętuje wyjątkowy dzień

Gdyńscy Strażnicy Miejscy patrolują ulice, pilnują porządku związanego z parkowaniem i ruchem drogowym, ale to tylko początek długiej listy ich zadań

Gdyńscy Strażnicy Miejscy patrolują ulice, pilnują porządku związanego z parkowaniem i ruchem drogowym, ale to tylko początek długiej listy ich zadań

30.08.2021 r.

Każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz służą pomocą tym, którzy naprawdę jej potrzebują. Strażnicy miejscy, bo o nich mowa, 29 sierpnia obchodzili swoje święto. Natomiast dziś brali udział w skromnej uroczystości.


Straż Miejska w Gdyni działa od 31 lat. To nie tylko jednostki patrolowo-interwencyjne, ale również służba dyżurna przy Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, EkoPatrol, a także referat profilaktyki i referaty dzielnicowe. Co więcej, funkcjonariusze odpowiadają za obsługę miejskiego monitoringu oraz ściśle współpracują z innymi przedstawicielami służb mundurowych w naszym mieście.

Interweniują nie tylko w sprawach społecznych, ale również tych dotyczących środowiska, ekologii i zwierząt. Prowadzą działalność edukacyjną i profilaktyczną. Lista ich zadań jest bardzo długa, a każdy z nich na swój sposób przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia w naszym mieście.– Świętujemy ten dzień, pamiętając, że wszyscy ci, którzy pracują w Straży Miejskiej, angażują się, poświęcają i realizują działania na rzecz mieszkańców. Wszystko po to, abyśmy żyli w spokojnym i bezpiecznym mieście – zauważa Andrzej Bień, komendant Straży Miejskiej w Gdyni.

W poniedziałek, 30 sierpnia siedzibę Straży Miejskiej w Gdyni odwiedzili: wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk oraz Rafał Klajnert – sekretarz miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni, którzy osobiście podziękowali funkcjonariuszom za ich pracę.
Wczoraj obchodziliśmy Dzień Strażnika Miejskiego, stąd dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się ze wszystkimi strażnikami miejskimi i życzyć im wszystkiego najlepszego. Przekazaliśmy powinszowania w imieniu pana prezydenta Wojciecha Szczurka, ale także w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta. Były to życzenia spokojnej, bezpiecznej służby w naszym mieście – mówi wiceprezydent Gdyni.

- Straż Miejska to niezwykle ważna formacja, która stanowi fundament bezpiecznego miasta. W Gdyni dynamicznie rozwija się i wciąż poszerza zakres działań. Święto Staży Miejskiej jest dobrą okazją do podziękowania strażniczkom i strażnikom za pracę, którą sumiennie i profesjonalnie wykonują każdego dnia - dodaje Klajnert.
Na zdjęciu widzimy strażnika miejskiego obsługującego piec

Historia Straży Miejskiej w Gdyni

Od 1976 roku w Gdyni działała Służba Porządkowa w strukturach Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jej pracownicy zajmowali się m.in. sprawdzaniem czystości posesji, kontrolą handlu i pobieraniem opłat targowych. W 1990 roku mocą przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gminy zobowiązano m.in. do utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. W celu realizacji tego zadania zezwolono im na tworzenie własnych formacji mundurowych, zwanych strażami gminnym (miejskimi). Podstawą prawną powstawania tych formacji były art. 23 i 24 ustawy o policji. A ich zakres działania określał statut nadany przez prezydenta (burmistrza, wójta), a uzgodniony z MSW.

Dopiero ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych wprowadzono na terenie całego kraju jednolitość umundurowania, zadań i uprawnień straży gminnych oraz miejskich.

Na mocy uchwały nr VII/39/90 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 1990 roku w Gdyni powstała Straż Miejska, która zajmowała się ochroną porządku w miejscach publicznych, w tym zapobieganiem popełnianiu wykroczeń i ich wykrywaniem, współpracą z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa (m.in. policją, strażą graniczną, żandarmerią wojskową, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym, prokuraturą, sądem itp.), dowożeniem osób nietrzeźwych, kontrolą utrzymania ładu i czystości na terenie miasta, ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, kontrolą ruchu drogowego i konwojowaniem dokumentów.

Strażnicy zostali uprawnieni do udzielania pouczeń, ostrzeżeń i innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowania, ujęcia osób, dokonywania kontroli osobistej i przeglądu bagażu, nakładania grzywien, prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, blokowania kół i holowania pojazdów, wydawania poleceń i żądania niezbędnej pomocy od innych instytucji.

31 lat to dynamiczny okres rozwoju Straży Miejskiej w Gdyni. W latach 90. tworzyło ją kilkanaście osób. Teraz liczy ona 101 strażników, 4 pracowników cywilnych i 25 pracowników monitoringu wizyjnego. Na początku strażnicy mieli jeden samochód. Obecnie dysponują 19 autami, 3 skuterami i 6 rowerami. Mają też nowoczesny systemem GPS i korzystają z cyfrowej łączności radiowej.

Natomiast w 2017 roku wprowadzono mobilną aplikację systemu elektronicznego zarządzania interwencjami Straży Miejskiej „Dart”, która pozwala na sporządzanie dokumentacji służbowej bezpośrednio na miejscu zdarzenia, a to przekłada się na wydłużenie realnego czasu pracy strażnika w terenie.

Na zdjęciu znajduje się strażnik miejski przy samochodzie elektrycznym

Straż Miejska akcentuje swoją obecność w zakresie bezpieczeństwa przy wielu przedsięwzięciach miejskich, takich jak imprezy masowe, koncerty i wydarzenia sportowe. To swoisty egzamin dyspozycyjności, organizacji i skuteczności całej Straży Miejskiej. Co roku przeprowadzanych jest ponad 50 tysięcy interwencji porządkowych.

Obecnie obok Referatu Patrolowo-Interwencyjnego w strukturach Straży Miejskiej działają trzy referaty dzielnicowe (tzw. rewirowi). To: Referat Służb Dyżurnych i Monitoringu Wizyjnego Miasta, Referat Wykroczeń, Skarg i Analiz oraz Referat Ochrony Środowiska. Są też samodzielne stanowiska ds. profilaktyki, ochrony urzędu, kontaktu z mediami oraz spraw organizacyjno-kancelaryjnych i informatycznych.

Codzienna praca strażników miejskich oparta na zrozumieniu potrzeb społeczności lokalnej oraz osób odwiedzających Gdynię jest ukierunkowana na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i porządku publicznego.