Bezpieczna Gdynia

Gdyńskie działania związane z bezpieczeństwem

Samorząd gdyński podejmuje szereg inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta.  To z jednej strony działania związane z funkcjonowaniem służb odpowiedzialnych za tę sferę życia miasta, z drugiej skierowane do mieszkańców w celu pobudzenia ich aktywności i wykorzystania pomysłów i inicjatyw lokalnych.

Nasze najważniejsze działania to:

- wsparcie finansowe dla Policji i Straży Pożarnej,

- funkcjonowanie Straży Miejskiej jako integralnej komórki Urzędu Miasta Gdyni,

- funkcjonowanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego miasta,

- funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Ratowniczego,

- budowa nowoczesnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w siedzibie straży pożarnej,  partycypowanie w kosztach inwestycji: komisariatu policji na Karwinach i na Obłużu, jednostek ratowniczo-gaśniczych na Oksywiu, w Chyloni i Wielkim Kacku,

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, wspieranie organizacji pozarządowych działających w tym obszarze oraz leczenie i terapia osób uzależnionych i współuzależnionych,

- instalowanie sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznych ulicach i skrzyżowaniach, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli,

- współuczestnictwo w programach dla młodzieży organizowanych przez Policję, Straż Pożarną i Straż Miejską

- realizacja programu szkół otwartych w Gdyni,

- modernizacja gdyńskich obiektów sportowych w celu poprawy bezpieczeństwa na ich terenie, w szczególności w obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu oraz w marinie.