Co nowego

Uporządkowana przestrzeń miejska. Przyjęto uchwałę krajobrazową

Na zdj. dwie odsłony tego samego miejsca: obecny stan z reklamami (z lewej) oraz zdjęcie poglądowe, czyli jak mogłaby wyglądać ta sama przestrzeń już po zmianach zgodnych z uchwałą krajobrazową, która wcale nie wyklucza estetycznej reklamy np. w postaci napisu hostel (z prawej), fot. Biuro Plastyka Miasta Gdyni

Na zdj. dwie odsłony tego samego miejsca: obecny stan z reklamami (z lewej) oraz zdjęcie poglądowe, czyli jak mogłaby wyglądać ta sama przestrzeń już po zmianach zgodnych z uchwałą krajobrazową, która wcale nie wyklucza estetycznej reklamy np. w postaci napisu hostel (z prawej), fot. Biuro Plastyka Miasta Gdyni

Gdynia – miasto nowoczesne, szybko rozwijające się i odpowiadające współczesnym trendom – musi dbać o swój wizerunek. Dlatego z przestrzeni miejskiej powinien zniknąć chaos reklamowy. Pomoże w tym przyjęta wczoraj (30.08) na sesji Rady Miasta Gdyni uchwała krajobrazowa. Co dzięki niej zmieni się w mieście i jakie mity warto obalić?


Informacja wizualna jest nieodłącznym elementem nowoczesnej przestrzeni miejskiej i z tym faktem nie można dyskutować. Ale nie ulega wątpliwości, że musi być wykonana w sposób profesjonalny i z poszanowaniem architektury oraz kontekstu miejsca.

Przyjęta we wtorek, 30 sierpnia przez Radę Miasta Gdyni uchwała krajobrazowa umożliwia regulowanie zasad umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na całym obszarze gminy. Jej celem jest wytyczenie jasnych reguł umieszczania tych elementów w przestrzeni wspólnej, poprawa wizerunku całego miasta – począwszy od obszarów zabytkowych, przez dzielnice mieszkaniowe, tereny przemysłowe, a na terenach rekreacyjnych kończąc. Będzie to skuteczne narzędzie do ochrony krajobrazu oraz podnoszenia estetycznej jakości przestrzeni publicznej.

– Projekt był szeroko konsultowany. Omawialiśmy go wewnętrznie w strukturach urzędu i jednostek miejskich, z przedstawicielami branży reklamowej, galerii handlowych, dyskontów oraz przedstawicielami zarządców nieruchomości oraz podmiotów sieciowych międzynarodowych. Zebrane  w tym okresie uwagi uformowały obecny kształt projektu uchwały krajobrazowej, który był wyłożony do wglądu od 4 maja do 8 czerwca br. – informuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Co się zmieni?


Na zdj. dwie odsłony tego samego miejsca: obecny stan z reklamami (z lewej) oraz zdjęcie poglądowe, czyli jak mogłaby wyglądać ta sama przestrzeń już po zmianach zgodnych z uchwałą krajobrazową, która wcale nie wyklucza estetycznej reklamy np. w postaci napisu hostel (z prawej), fot. Biuro Plastyka Miasta Gdyni


Przyjęta uchwała krajobrazowa zakłada m.in. ujednolicenie małej architektury danych przestrzeni publicznych, ulic i placów w zakresie stylistycznym i wzorniczym.

Określa kolorystykę niektórych elementów małej architektury, maksymalne gabaryty, standardy jakościowe, jak np. automatów wysyłkowych. Ogrodzenia muszą uwzględniać różny rodzaj zabudowy. Określono też  ich standardy jakościowe i estetyczne. W uchwale zaproponowano jeden okres dostosowawczy dla nośników reklamowych legalnych i nielegalnych – 12 miesięcy.

Wprowadzenie uchwały krajobrazowej było konieczne i ma skutecznie rozwiązać problemy estetyczne oraz przestrzenne w mieście. Bez podjęcia uchwały nie da się świadomie oddziaływać na krajobraz miejski, który został zdegradowany poprzez nagromadzenie nielegalnych, źle zaprojektowanych i nieestetycznych urządzeń reklamowych. Przykładem może być reklama na kółkach, która nie wymagała zgłoszeń i pozostawała poza kontrolą. Tablice na przyczepach zazwyczaj umieszczano z pominięciem obowiązujących odległości od krawędzi jezdni wynikających z ustawy o drogach publicznych. Poza aspektem estetycznym miało to wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W związku z powyższym zapisy uchwały krajobrazowej nie dopuszczają reklam niezwiązanych z gruntem.

Ustawa krajobrazowa wprowadziła zmiany w przepisach, przenosząc regulacje dotyczące ogrodzeń i małej architektury oraz reklam do uchwały. Dopuszcza to stworzenie samodzielnego aktu prawnego dla całego obszaru miasta, z ewentualnym zróżnicowaniem zasad na obszarach o różnych funkcjach określonych czytelnymi granicami.

Dwie strefy


Na potrzeby opracowania zasad sytuowania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, małej architektury oraz ogrodzeń podzielono miasto na dwie strefy.

Celem podziału było wyznaczenie terenów szczególnie ważnych ze względu na swoje walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Dla pozostałego obszaru opracowano zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.

Podjęte działania mają duże znaczenie społeczne. Celem jest przede wszystkim ochrona obszarów szczególnie cennych krajobrazowo. Daje to gwarancję zachowania i dbałości o przestrzenie o dużym znaczeniu kulturowym. Przestrzeń, w jakiej funkcjonujemy nieustannie oddziałuje na jakość naszego życia, dlatego ważne jest, by jak najszybciej objąć ją ochroną prawną.

Uchwała a przedsiębiorcy


Uchwała krajobrazowa nie będzie negatywnie oddziaływać na przedsiębiorczość. Ma ona na celu uporządkowanie i wprowadzenie reguł w promocji towarów i usług. Panujący przesyt informacji reklamowych doprowadził do jej niefunkcjonalności i bylejakości. Teraz przedsiębiorcy będą funkcjonować na równych zasadach, a ograniczenie ilości informacji tylko poprawi jej czytelność.

– Każdy ma prawo do szyldu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego określono w uchwale szczegółowe zasady i warunki ich sytuowania. Największy chaos wizualny tworzy niekontrolowana i wszechobecna reklama zewnętrzna, dlatego szczególnie ona wymaga czytelnych i sprawiedliwych regulacji ją porządkujących. Reklama nie jest jedyną informacją wizualną w przestrzeni miejskiej. Mamy też informacje drogowe, system identyfikacji miejskiej, tablice informacyjne wymagane innymi przepisami. Dlatego projekt uchwały dopuszcza szeroki wachlarz narzędzi reklamowych, lecz na wyraźnie opracowanych zasadach – wyjaśnia Jacek Piątek, kierownik Biura Plastyka Miasta Gdyni.

Skutki wprowadzenia uchwały zapewne dotkną branżę reklamową. Zakłada się, że wiele nośników zniknie z przestrzeni miasta, a pozostałe będzie trzeba dostosować do nowych przepisów. Jest to jednak działanie konieczne do osiągnięcia założonych celów. Podobne regulacje funkcjonują w innych państwach i nie doprowadziły one do zlikwidowania branży reklamowej, a jedynie do podniesienia jakości oferowanych przez nią usług.

Głos mieszkańców


W toku prac nad ustalaniem zasad reklamowych przeprowadzono szereg działań konsultacyjnych i edukacyjnych. Wystąpiono do różnych grup interesariuszy uchwały z prośbą o zgłaszanie wniosków i uwag. Przeprowadzono ankietę internetową, w celu pozyskania jak najliczniejszej grupy badanych. Z odpowiedzi wynika, że respondenci oczekują stanowczych zmian w zakresie uregulowania kwestii reklamy w mieście.

To gdynianie głosowali za ograniczeniem ilości nośników reklamowych i podniesieniem ich jakości technicznej oraz estetycznej.
 
Z pełną wersją uchwały krajobrazowej możemy się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej (punkt 5.1) , a także pobierając załącznik umieszczony pod tekstem.

  • ikonaOpublikowano: 31.08.2023 13:17
  • ikona

    Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.09.2023 10:12
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Śliżewska
ikona

Najnowsze