Edukacja i promocja zdrowia, profilaktyka

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
NA LATA 2011 - 2015SPIS TREŚCI:


1. Wprowadzenie str.1
2. Demografia str.2
3. Epidemiologia str.3
4. Zasoby instytucjonalne str.10
5. Wykaz potrzeb zgodnie z wymogami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) str.13
6. Pomoc Psychologiczna realizowana w placówkach oświatowych str.15
7. Priorytety promocji zdrowia psychicznego str.18
8. Cele, zadania i harmonogram realizacji Programu str.19
9. Finansowanie str.211. WPROWADZENIE

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, organów administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji do tego powołanych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy zniedołężnienia, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego, duchowego i społecznego dobrostanu. Zdrowie psychiczne, a w jego obrębie zdrowie emocjonalne i umysłowe to stan, który pozwala satysfakcjonująco funkcjonować w społeczeństwie oraz sprostać wymogom życia codziennego.
Brak zdrowia psychicznego jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego, jakości życia i gospodarki. Od wielu lat z roku na rok w Polsce zwiększa się ilość osób leczonych, zarówno ambulatoryjnie jak i hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych. Badania populacyjne przeprowadzone w wielu miejscach w Polsce wykazały, iż liczba problemów związanych ze zdrowiem psychicznym jest większa niż liczba osób zarejestrowanych w placówkach. Ocenia się, iż co najmniej 10% populacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Za główny czynnik ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych przyjęto niekorzystny klimat rodzinny oraz trudne warunki socjo-ekonomiczne.
Biorąc pod uwagę dynamikę problemów zdrowia psychicznego opracowano szereg dokumentów miedzy innymi przez WHO, Unię Europejską , a także Polskę, w których określono cele, zadania i modele opieki psychiatrycznej. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, demografię, poziom zasobów opieki psychiatrycznej, zróżnicowane problemy zdrowotne i społeczne, istnieje konieczność opracowania gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego.
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U .Nr 1, poz.535 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. Nr24, poz .128 z 2011 roku/ ) opracowano Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Gdyni - miasta na prawach powiatu.
Przedstawiony program określa najistotniejsze elementy polityki zdrowotnej i wyznacza kierunki w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb zdrowotnych i organizacji opieki zdrowotnej.
Program zawiera propozycję planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego w oparciu o diagnozę aktualnych problemów zdrowotnych mieszkańców miasta, nakreśla cele polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, które mogą przyczynić się do wypracowania docelowego modelu opieki psychiatrycznej na terenie Gdyni.
Cele i zadania przedstawione w gminnym programie są zgodne z celami i zadaniami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego przewidzianymi do realizacji przez powiaty i gminy.
Zadania gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, wyznaczają następujące akty prawne:
1) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
5) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu;
6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
7) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
8) ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. DEMOGRAFIA

Mieszkańcy miastaz podziałem na grupy wiekowe
Zmiany demograficzne wskazują na starzenie się społeczeństwa. Zwiększa się udział ludzi starych poza okresem produktywności w ogólnej liczbie mieszkańców. Proces starzenia związany jest z utratą równowagi wewnętrznej, zwiększeniem ryzyka wystąpienia schorzeń przewlekłych w tym schorzeń psychicznych. W 2004 roku w Polsce osoby w wieku powyżej 65 lat stanowiły ok. 13% ogólnej populacji, a co szósty Polak przekroczył 60 rok życia. Odsetek ten systematycznie rośnie i wg prognoz w roku 2050 może osiągnąć 25% („Zdrowie dla Pomorzan" ). Ludzie starsi oprócz chorób somatycznych częściej narażeni są na występowanie zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń nastroju ( depresja ) i otępienie. Po 60 roku życia znacznie wzrasta częstość depresji spowodowana chorobami somatycznymi oraz czynnikami psychologiczno-społecznymi. Depresje towarzyszą chorobom nowotworowym, cukrzycy, chorobom układu krążenia. Pomocy specjalistycznej wymagają również chorzy z zaburzeniami tożsamości seksualnej, zaburzeniami osobowości, jedzenia, ofiary i sprawcy przemocy i osoby z zaburzeniami posttraumatycznymi.
Zaburzenia nastroju występują u ok. 30% chorych po udarze mózgu. W stanach przewlekłego bólu obecność depresji jest częstsza niż w innych schorzeniach somatycznych (Zaburzenia psychiczne - Służba Zdrowia Nr 48/2003).
Wyniki europejskiego sondażu społecznego wykazały, iż średni odsetek obywateli odczuwających wyłączenie ze społeczeństwa wynosi w Polsce 20,6%, gdy w krajach starej UE 12,5%. Respondenci w Polsce deklarowali znaczny stopień poczucia zagrożenia zdrowia psychicznego, co związane jest z wieloma czynnikami społecznymi i cywilizacyjnymi, braku poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego. Negatywnymi skutkami starzenia się społeczeństwa jest zwiększenie kosztów ubezpieczeń, świadczeń socjalnych, reorientacja rynku usług medycznych. Zmiany demograficzne spowodują wzrost popytu na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze, w tym także z zakresu chorób psychicznych.

3. EPIDEMIOLOGIA

Zaburzenia psychiczne, słabe zdrowie psychiczne i zaburzenia zachowania występują w każdym wieku, u obu płci, w różnych kulturach i grupach ludności. Zgodnie z opinią Instytutu Psychiatrii i Neurologii prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych jest większe u ludzi o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, wśród mniejszości etnicznych, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, chorujących przewlekle somatycznie oraz osób, które przechodzą zmiany życiowe np. utrata pracy. Zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, słabe zdrowie psychiczne może wystąpić w każdym wieku. Zaburzenia te stanowią ogromne obciążenie dla poszczególnych osób, ich rodzin, stanowią również obciążenie ekonomiczne, zwiększają ryzyko przestępczości, wypadków itd. Prowadzą do dyskryminacji i marginalizacji chorych. W 2004 roku 20% dorosłych mieszkańców Europy doświadczało zaburzeń zdrowia psychicznego. Najczęściej występujące problemy zdrowia psychicznego to zaburzenia lękowe i depresja. Przewiduje się, że do 2020 roku depresja będzie najpowszechniejszym zaburzeniem psychicznym.
Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym w placówkach leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków i leków.
Z ogólnopolskich danych statystycznych przedstawionych w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego wynika, że w ciągu 18 lat tj. od 1990 r. do 2007 r. wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119% / z 1629 do 3571 na 100 tys. ludności (w opiece ambulatoryjnej) i o 50% z 362 do 542 na 100 tys. ludności (w opiece stacjonarnej). Szybciej od wskaźników rozpowszechnienia rosną wskaźniki zapadalności (zgłoszenia po raz pierwszy w danym roku ). W okresie między 1990 r., a 2004 r. wskaźnik zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym wzrósł o 136% tj. z 444 do 1046 na 100 tys. ludności, w lecznictwie całodobowym wskaźnik wzrósł o 84% tj. ze 129 do 237 na 100 tys. ludności. Wzrost zachorowań w pomorskim jest większy niż w kraju i wynosi 11,8% w stosunku do 6,6 w Polsce ( dane ze Strategii polityki społecznej woj. Pomorskiego do 2013 roku ). W ciągu 18 lat w opiece ambulatoryjnej wystąpił wzrost wszystkich kategorii zaburzeń psychicznych. Najczęściej leczone były osoby z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Depresja postrzegana jako stan upośledzający i zagrażający życiu stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa. Pośrednie koszty ekonomiczne związane z depresją to zmniejszenie wydajności pracy, absencja chorobowa, zasiłki chorobowe i wypłata renty. Przewiduje się, że depresja będzie w 2020 roku drugą pod względem częstości niepełnosprawnością na świecie, a w krajach uprzemysłowionych najczęstszą przyczyną (Zdrowie dla Pomorzan). Widoczny jest również sukcesywnie wzrastający wskaźnik leczonych z powodu uzależnień, w tym uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej w ostatnich 18 latach. Depresja często współistniejąc z innymi schorzeniami wywiera niekorzystny wpływ na ich przebieg i leczenie. Zmiany społeczne dokonujące się w naszym kraju i Regionie mają duży wpływ na zwiększenie się liczby zaburzeń lękowych, depresji, na nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz na zachowania samobójcze. Najważniejszym czynnikiem predysponującym do zachowań samobójczych, prócz innych przyczyn, jest choroba psychiczna.

Liczba świadczeń wykonanych w NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego
Finansowanie opieki psychiatrycznej w województwie pomorskim, pomimo niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, w porównaniu z pozostałą częścią Polski, jest niższe.


Średnia cena punktu w poradni zdrowia psychicznego

Niska cena punktu w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ogranicza dostępność do lekarzy specjalistów, wydłuża czas oczekiwania na poradę psychiatryczną.
Niedofinansowanie dziecięco-młodzieżowego zakresu leczenia psychiatrycznego jest główną przyczyną długiego czasu oczekiwania na wizytę do psychiatry dziecięcego.
Czas oczekiwania na wizytę do psychiatry dziecięcego wynosi obecnie ponad 4 tygodnie.
Średni czas oczekiwania na wizytę w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych wynosi średnio 14 dni.
Poniżej progu opłacalności POW NFZ finansuje psychiatryczny oddział dzienny znajdujący się w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z o.o. w Gdyni.
Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych klasyfikowane są jako zaburzenia psychiczne, powodują wiele różnych szkód zdrowotnych, są przyczyną przemocy i agresji.
Liczba świadczeń udzielonych w PTU od Alkoholu i Współuzależnienia

LIczba świadczeń grupowych
Odziała dzienny Uzależnienia od alkoholu
Postanowienia sądu

Placówka oprócz terapii osób uzależnionych, finansowanych z NFZ, zajmuje się terapią osób współuzależnionych, prowadzi terapię dla dorosłych dzieci alkoholików ( DDA ) finansowaną z budżetu gminy.Liczba świadczeń udzielona osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych i współuzależnionym leczonym w Przychodni Terapii Uzależnień w latach 2009 - 2010

Liczba swiadczeń udzielona osobom uzależnionym

Liczba świadczeń udzielona osobom z innymi uzależnieniami
Edukacyjna Klinika Centrum Arrupe, Poradnia Profilaktyki Uzależnień w 2009 r. objęła opieką 351 pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych, a w 2010 r. liczba ta wzrosła do 358. Pacjenci korzystali z terapii indywidualnej i grupowej.
4. ZASOBY INSTYTUCJONALNE

Gdyńskie placówki ochrony zdrowia psychicznego wraz z liczbą zatrudnionego personelu, godzinami pracy i rodzajami świadczonych usług / rok 2011/


 Lp.
 Nazwa placówki psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Zakres działalności prowadzony przez placówkę (z podaniem liczby łóżek w leczeniu szpitalnym) * Organ tworzący/
forma prawna podmiotu 
 Dni i godziny pracy
 Zatrudnienie w zawodach wymienionych w zał. nr 2 do Rozporządzenia
 1. NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka
z o. o.

• Poradnia dla dorosłych, Oddział Dzienny dla dorosłych
• Poradnia dla dzieci i młodzieży
• Poradnia seksuologiczna

 Świadczenia zdrowia psychicznego i leczenie uzależnień
 Spółka z o.o. Poniedziałek-piątek 800-2000 lekarze psychiatrzy 6 i 4/5 etatu, lekarz seksuolog 1/5 etatu,
psychoterapeuci 4,5 etatu
pielęgniarki psychiatryczne1,5 etatu ,pracownik socjalny 2 etaty, oligofrenopedagog
 2. SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień • Terapia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
• Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
• Przychodnia Terapii Uzależnień
 Gmina Gdynia Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poniedziałek-piątek 7.30-19.30, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
poniedziałek-piątek 8.30-14.30
Przychodnia Terapii Uzależnień 8.00-19.00
  lekarz psychiatra 1/2 etatu, pielęgniarki 1,5 etatu, certyfikowani specjaliści terapii uzależnień i specjaliści terapii uzależnień 13 i 1/4 etatu,
certyfikowani instruktorzy terapii uzależnień 1,5 etatu, psychoterapeuta
3/4 etatu
 3.
 Zakład Opiekuńczo-leczniczy 25 łóżek Caritas Archidiecezji Gdańskiej  całodobowo lekarz psychiatra 1 h/tygodniowo-konsultacje, terapeuta zajęciowy 1/2 etatu
 4.  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska /ul. Pułaskiego 4/
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
 Świadczenia zdrowia psychicznego
 MON Poniedziałek
1530 - 1730,
wtorek1300 -1800,
czwartek 900 - 1800,
piątek 900-1400
  psycholog kliniczny 2/h tygodniowo, psychoterapeuta 4 h/tygodniowo,pracownik socjalny 4/h tygodniowo,lekarz psychiatra 13 h/tygodniowo
/umowy cywilno- prawne/
 5.  NZOZ ESKULAP  Świadczenia zdrowia psychicznego  S.C. Spółka Cywilna  22 godz. tygodniowo  3 lekarzy psychiatrów, 3 psychologów klinicznych
 6. NZOZ „Syntonia" Świadczenia zdrowia psychicznego  22 godz. tygodniowo  4 lekarzy psychiatrów, 2 psychologów klinicznych
 7. NZOZ VISUM  Świadczenia zdrowia psychicznego   Poradnia:
Pon. 1000 - 1300
Wt., czw. 900-1300
Środa 1100-1230
Piątek 900-1230
Oddział Dzienny
Codziennie 800-1400
 3 lekarzy psychiatrów
2 terapeutów zajęciowych
1 psychoterapeuta
2 psychologów
1 pielęgniarka
  8. NZOZ ANIMUS  Oddział Dzienny Sp-ka Partnerska   2 lekarzypsychiatrów
i 2 psychologów
 9. NZOZ BIK-MED  Terapia uzależnienia od alkoholu i świadczenia zdrowia psychicznego   5 godz. tygodniowo (lekarz )
Psycholog 2x tyg.
 1 lekarz psychiatra
2 psychologów
      
     
Inne formy opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdyni
w tym wsparcia środowiskowego ( stan na dzień 30.11.2011r.)

 Nazwa jednostki
/realizacja zadań
Zakres działalności 
 
Podmiot prowadzący  Liczba osób korzystają-
cych ze wsparcia 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W strukturach MOPS działają:
  Miasto Gdynia 
 3 ośrodki wsparcia  Wsparcie 3 Środowiskowych Domów Samopomocy: (1) ŚDS przy ul. Maczka 1 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (2) ŚDS przy ul. Wąsowicza 3 dla osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w szczególności osób z chorobami otępiennymi i zaburzeniami procesów poznawczych, (3) Ośrodek Adaptacyjny przy ul. Maciejewicza 11 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Oferta obejmuje m.in. psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową, treningi - np. życia codziennego, umiejętności społecznych, różnorodne zajęcia i imprezy o charakterze aktywizującym i integracyjnym, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i socjalne, a także pracę z rodzinami podopiecznych (w tym prowadzeniu zajęć edukacyjnych i grup wsparcia).  Lista specjalistów:
ŚDS Wąsowicza 3
- terapeuta
2 osoby
- terapeuta psycholog
1 osoba
Ds. Gen. Maczka 1
- terapeuta 3 osoby
- terapeuta psycholog 1 osoba
OA Maciejewicza 11
- terapeuta 4 osoby
- terapeuta psycholog 1 osoba
- pedagog 1 osoba
 

222

 Mieszkania chronione ( 8 ) wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku
 - terapeuta pedagog
1 osoba
- pielęgniarka
1 osoba
- pedagog
1 osoba
- opiekun terapeuta
1 osoba
-asystent osoby niepełnosprawnej
 23
 Mieszkania treningowe (4) trening mieszkaniowy przy wsparciu asystentów - terapeuta pedagog
3 osoby
- terapeuta psycholog 1 osoba
- opiekun 1 osoba
 9
 Punkt informacyjny RADAR udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin - opiekun 3 osoby
- konsultant 1 osoba
 

119

 Klub 123 wspieranie aktywności społecznej osób po kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi; wspólne spędzanie czasu - animatorzy klubu
( w tym:
- opiekun 2 osoby
- konsultant 1 osoba)
- psycholog 3 osoby
 

25

 Rodzina Bliżej Siebie ( RBS)
Panel Osób Niepełnosprawnych
 doradztwo osób niepełnosprawnych, włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zwiększenie ich aktywności na rynku pracy poprzez m.in. treningi pracy, uczestnictwo w Klubie RBS - specjalista reintegracji zawodowej 9 osób
- konsultant
1 osoba
- starszy terapeuta - psycholog
1 osoba
 

39

 Asystentura z funkcją kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, wsparcie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi
  - kurator
4 osoby
 

13

 

Akcje informacyjno-edukacyjne

 organizacja wydarzeń sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji. przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi: 1) Obchody Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, 2) Gdyński MAGIEL Twórczy,  

mieszkańcy Gdyni


 

 Animowanie i rozwój inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej przygotowanie osób do założenia i podjęcia zatrudnienia w 2 spółdzielniach socjalnych, wsparcie osób w ramach istniejących podmiotów).
  
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymiusługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci z rozpoznaniem autyzmu  

PCK

 

81

 Warsztaty Terapii Zajęciowej
( 4)
 rehabilitacji społeczna i zawodowa w zakresie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnieniaPSOUU*, Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Stowarzyszenie „Cisza"
 
133
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu psychicznego - poradnictwo w ramach MOPS, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, oferta wsparcia (program) dla ofiar przemocy, Stowarzyszenie „Razem" 557


* Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo

 Ośrodek Wsparcia Psychoterapeutycznego utworzony i prowadzony przez
Stowarzyszenie „Lepsze Życie"
Budowanie i wspieranie motywacji do abstynencji od środków uzależniających oraz powstrzymywanie zachowań nałogowych, co w efekcie prowadzi do dłuższych okresów remisji   Zatrudnia
3 psychologów
1 lekarza psychiatrę
100
 

5. WYKAZ POTRZEB ZGODNIE Z WYMOGAMI NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ( NPOZP )

Przedstawione tabelarycznie poniższe dane dotyczą gdyńskich placówek, w tym posiadających kontrakt z POW NFZ


Potrzeby kadrowe zgodnie z założeniami NPOZP Miasta Gdyni przy liczbie mieszkańców 242 911 / 2011 rok/

Potrzeby kadrowe

Zalecane wskaźniki dostępności do psychiatrycznej opieki zdrowotnej- potrzeby:

1/ Centrum Zdrowia Psychicznego /CZP/ dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Centrum Zdrowia Psychicznego

Funkcjonująca na terenie Miasta placówka ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej nie spełnia wymogów form organizacyjnych dla Centrum Zdrowia Psychicznego określonego w NPOZP.

2/ Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi


3/ Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Placówki dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi


4/ Przychodnie i poradnie leczenia uzależnień.

a/ Placówki dla uzależnionych od alkoholu

wskaźnik: 1 przychodnia / poradnia na ok. 50 tys. mieszkańców /
Placówki dla uzaleznionych od alkoholu

b/ placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

placówki dla uzaleznionych od substancji psychoaktywnych6. POMOC PSYCHOLOGICZNA REALIZOWANA W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH

Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są realizowane w placówkach oświatowych, placówkach poradnictwa psychologicznego, placówkach specjalistycznych z uwzględnieniem wczesnego rozpoznania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.


1. Etaty pedagogów:

Etaty pedagogów
 

2. Etaty psychologów:

Etaty psychologów
 

3. Szkolnictwo specjalne, klasy integracyjne.

Szkoły i placówki specjalne

Typy szkół

W Gdyni działa również od 01.01.2011r. niepubliczny punk przedszkolny „Sotis" oferujący specjalistyczną opiekę dla dzieci autystycznych. W chwili obecnej uczęszcza do niego 10 dzieci, w tym 5 z Gdyni.

4. Główne zadania poradni psychologiczno - pedagogicznych:
Diagnostyczne badania:
• psychologiczne;
• pedagogiczne, w tym dotyczące specyficznych trudności w nauce
• lekarskie dla uczniów, którzy w związku z problemami zdrowotnymi mają ograniczone możliwości wyboru zawodu;
• specjalistyczne psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców w sprawie:
• trudności w nauce;
• specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;
• trudności wychowawczych;
• zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
• rodziców dzieci do 3 roku życia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi;
• zaburzeń zachowania;
• uzależnień;
• zaburzeń jedzenia;
• sprawców i ofiar przemocy w rodzinie;
• rodziców dzieci krzywdzonych seksualnie;
• osób zagrożonych próbą samobójczą.
Profilaktyka uzależnień i innych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży:
• warsztaty dla uczniów dotyczące rozpoznawania i wyrażania emocji, komunikacji interpersonalnej, nawiązywania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki uzależnień, również w oparciu o programy edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktyki zachowań agresywnych;
• dla rodziców - indywidualne rozmowy wspierająco-terapeutyczne z rodzicami młodzieży w wieku dorastania, konsultacje rodzinne w oparciu o podstawy systemowej terapii rodzin, konsultacje rodzinne w oparciu o podstawy systemowej terapii rodzin z elementami mediacji, konsultacje dla rodziców dzieci w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych zachowaniami ryzykownymi (myśli, próby samobójcze), indywidualne spotkania z rodzicami uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego.
Terapie specjalistyczne:
• indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
• terapia logopedyczna
• terapia dzieci dyslektycznych
• terapia indywidualna dziecka w wieku przedszkolnym
• terapia dzieci młodszych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia, kompulsywne łaknienie) oraz konsultacje dla ich rodziców
• terapia ofiar przemocy w rodzinie
• diagnoza i terapia dziecka wykorzystywanego seksualnie
• terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
• terapia stresu pourazowego
• zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym wolniej rozwijających się, a także z FAS
• socjoterapia
• grupy psychoedukacyjne dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych z problemami emocjonalnymi.
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia przez specjalistyczne badania psychologiczne oraz konsultacje pedagogiczne. Udzielanie informacji o szkołach, możliwościach kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Prowadzenie warsztatów związanych z wyborem zawodu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Socjoterapia prowadzona w świetlicach socjoterapeutycznych jest jednym z elementów profilaktyki uzależnień. Na terenie Gdyni funkcjonuje 16 świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez wykwalifikowany personel po wyższych studiach psychologicznych lub pedagogicznych. Na dzień dzisiejszy w świetlicach zatrudnionych jest 9 psychologów. Wychowawcami mogą być także osoby, które skończyły inny kierunek studiów niż pedagogiczny lub psychologiczny, ale są absolwentami szkół podyplomowych o wymienionych kierunkach. Od wychowawców pedagogów wymaga się ukończenia kursu socjoterapii. Dzieci spędzają w świetlicy nie tylko wolny czas, ale uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. W pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą są stosowane; terapia zajęciowa i socjoterapia z wykorzystaniem elementów psychoterapii indywidualnej i grupowej. W obu tych formach pracy wykorzystywane są np. techniki i treningi interpersonalne, burza mózgów, twórczość plastyczna itp.
7. PRIORYTETY PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W GDYNI

1. Wspieranie rodzicielstwa w pierwszych latach życia.
Zdrowy start w życie- wspieranie rodziców zwłaszcza w grupach ryzyka. Działania na rzecz ograniczenia spożywania alkoholu, narkotyków, tytoniu w ciąży i połogu. Pozytywne rodzicielstwo zwiększa samoocenę dzieci.
2. Aktywizacja seniorów- wspieranie zdrowia psychicznego w procesie starzenia się.
Działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego populacji starszych i osób przewlekle chorych somatycznie.
Realizacja zadań ma za celu umożliwienie zachowania sprawności fizycznej i psychicznej do późnego wieku, sprzyja właściwym relacjom między pokoleniowym.
3. Promowanie zdrowego stylu życia. Unikanie zachowań i czynników ryzyka.
Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych klasyfikowane są jako zaburzenia psychiczne i współwystępują z wieloma różnymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania m.in. z agresją, przemocą, depresją.
4. Zapobieganie przemocy w placówkach dla dzieci i młodzieży, w rodzinie i środowisku lokalnym. Pomoc osobom po przebytej traumie i w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu.
Monitorowanie liczby działań profilaktycznych, zajęć terapeutycznych.
5. Kampanie informacyjno-edukacyjne na rzecz promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Kampanie skierowane do ogółu mieszkańców celem wywołania postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Zwiększenie wsparcia i pomocy bytowej dla osób chorujących psychicznie.
Realizacja projektów w obszarze budowania sieci oparcia społecznego w tym: poradnictwo, pomoc w stanach kryzysu psychicznego, warsztaty treningowe, wspieranie dziennej aktywności oraz zwiększenie aktywności na rynku pracy (doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe).
7. Zwiększenie liczby mieszkań treningowych i chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z ofertą wsparcia.
8. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
9. Realizacja projektów sprzyjających aktywizacji i integracji społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi.
10. Zwiększenie skuteczności przepływu informacji pomiędzy instytucjami
wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny.

8. CELE, ZADANIA I HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU.

Wcześniej podjęta profilaktyka zdrowotna, a także działania zmniejszające lub ograniczające przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych stanowią istotny element każdego programu. Działania profilaktyczne winny obejmować wszystkie obszary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Harmonogram działań
Cel główny 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

 Cel szczegółowy 1.1 Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
 Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji  RealizatorzyWskaźnik monitorujący
 
  1.  - Zapobieganie czynnikom sprzyjającym powstawaniu zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposoby ich eliminacji
- Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
- Zapobieganie depresjom i próbom samobójczym
- Realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego skierowanych do dzieci i młodzieży i dorosłych w następujących obszarach:
- Przeciwdziałanie uzależnieniom,
- Przeciwdziałanie patologicznym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży
 Realizacja ciągła do końca 2015 roku Placówki ochrony zdrowia, MOPS, Policja, Straż Miejska, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, , parafie, rady dzielnic, GOSiR Liczba osób biorących udział w programie, rok,/osoby
 Cel szczegółowy 1.2 Zapobieganie zaburzeniom psychicznym
1.  - Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych
- przeciwdziałanie depresjom , procedury i wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  Realizacja ciągła do końca 2015 roku Placówki oświatowe, MOPS, Policja, Straż Miejska, organizacje pozarządowe, placówki ochrony zdrowia, parafie, rady dzielnic, GOSiR   Liczba programów lokalnych,
liczba osób biorących udział w programie, rok,/osoby
 Cel szczegółowy 1.3 Zwiększenie integracji społecznej osób
1. Realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi Realizacja do końca grudnia 2015 roku MOPS, Policja, placówki ochrony zdrowia, prasa lokalna, PUP, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnośći  Programy, liczebność populacji, do której jest skierowany program
 2. Wspieranie działania ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu
 Realizacja ciągła do końca 2015 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Interwencyjny
 Liczba osób korzystających/ rok

Cel główny 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
Cel 2 zapewnienie opieki zdrowotnej


7. FINANSOWANIE
1. Świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane przez placówki ochrony zdrowia, które mają podpisaną umowę z NFZ, finansowane są ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym są finansowane ze środków własnych powiatów i gmin oraz środków finansowych pozyskiwanych przez wykonawcę z innych źródeł.

  • ikonaOpublikowano: 12.01.2012 00:00
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.06.2012 11:05
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona