Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Straż Miejską

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Straż Miejską

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GDYNI

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2018 poz. 125), informujemy:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-244), przy ul. Zakręt do Oksywia 10.
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
  • listownie, przesyłająć korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e-mail: straz_miejska@gdynia.pl
  • telefonicznie - 058 527 24 04
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
  • listownie, przesyłająć korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • poprzez e-mail: iod-sm@gdynia.pl
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na podstawie:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich),
  • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  • oraz innych aktów normatywnych regulujących zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

 • ikonaOpublikowano: 20.03.2019 11:25
 • ikona

  Autor: Marcin Kostrzyński (m.kostrzynski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 26.10.2023 10:52
 • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona