Profilaktyka - programy edukacyjne

Profilaktyka

ZESPÓŁ PROFILAKTYKI
STRAŻY MIEJSKIEJ W GDYNI

tel: 601-525-076 , fax: 58 663 79 59
e-mail: profilaktyka-sm@gdynia.pl


Straż miejska działając w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, realizuje zadania, zgodnie z art. 11 w/w ustawy. Jednym z zadań jest
„inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym".

1. ZAKRES DZIAŁANIA

► patrol szkolny - kontrola placówek oświatowych pod kątem porządku publicznego ► koordynacja działań Straży Miejskiej w zakresie prowadzonych programów edukacyjnych i profilaktycznych jako uzupełnienie działań i przedsięwzięć patrolu szkolnego
► współpraca z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi w zakresie tworzenia, koordynacji i prezentacji programów edukacyjnych i profilaktycznych.

2. CELE DZIAŁALNOŚCI

A. Cel główny to działalność edukacyjna i profilaktyczna realizowana przez Straż Miejską
w Gdyni obejmująca zasadnicze cele profilaktyki pierwszorzędowej:
► promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia
► zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych

B. Cele szczegółowe to działania podejmowane przez Straż Miejską w Gdyni w zakresie:
► prowadzenia działalność informacyjnej, czyli dostarczania odbiorcom informacji na temat istniejących zagrożeń oraz skutków zachowań ryzykownych,
►prowadzenia działalności edukacyjnej: rozwijania umiejętności psychologicznych
i społecznych (umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów i własnych problemów, opierania się naciskom ze strony otoczenia),
► organizacji działań alternatywnych, dających możliwość osiągnięcia satysfakcji życiowej, podniesienia swojej samooceny, rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań w sposób społecznie akceptowany i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego,
► realizacji i wdrażania programów edukacyjno - informacyjnych opracowanych przez Straż Miejską, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oraz innych organizacji zajmujących się podobną działalnością.

3. ODBIORCY

A. dzieci i młodzież
Programy przygotowane przez Straż Miejską w Gdyni adresowane są w dużej części do dzieci i młodzieży szkolnej. Zostały one przystosowane do wieku, poziom wiedzy oraz stopnia ich rozwoju poznawczego poszczególnych grup wiekowych.

B. rodzice
Programy skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej zostaną połączone ze edukacją rodziców. Oznacza to, że w ich ramach Straż Miejska będzie prowadziła we współpracy
z dyrekcjami, pedagogami szkolnymi oraz radami rodziców zajęcia tematyczne oraz informacyjne na temat działalności prewencyjnej straży miejskiej.

C. Kadra pedagogiczna
Dodatkowym elementem działalności Straży Miejskiej jest propozycja spotkań
z nauczycielami przy okazji odbywających się w szkole rad pedagogicznych. Na takich spotkaniach Straż Miejska omawia szczegółowo zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, działalnością prewencyjną Straży Miejskiej, algorytmy i procedury postępowania wobec nieletnich we współpracy ze Strażą Miejską, Policją i pedagogami szkolnymi.

D. Instytucje i organizacje współpracujące ze Strażą Miejską (koalicjanci)
Nowym elementem działalności edukacyjnej i profilaktycznej Straży Miejskiej jest oferta spotkań z wychowawcami i pedagogami oraz pensjonariuszami ośrodków opiekuńczo - wychowawczych takich jak Rodzinne Domy Dziecka, Ośrodek Pomocy Rodzinie, Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, jak
i z radnymi Rad Dzielnic, Miejskim Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi .
Na takich spotkaniach Straż Miejska omówi zagadnienia związane z działalnością prewencyjną, poszukiwaniem wspólnych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, przekazaniem podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i minimalizacji konfliktów społecznych.


PROGRAMY :

Grupy przedszkolne
• „Rola i zadania Straży Miejskiej"
• „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
• „Zachowania w sytuacjach zagrożeń. Numery alarmowe"
• „Jestem strażnikiem przyrody"

Szkoły Podstawowe klasy 0-3
• „Rola i zadania Straży Miejskiej"
• „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
- „Bezpieczna droga do szkoły"
• „Zachowania w sytuacjach zagrożeń."
- „Dziecko w kontakcie z nieznajomym"
- „Bezpieczne zabawy"
- „Bezpieczne ferie zimowe"
- „Bezpieczne wakacje"
• „Jestem strażnikiem przyrody"
- „Segregacja odpadów", „Spalanie odpadów"
- „Zwierzęta w mieście", „Zwierzęta w lesie"

Szkoły Podstawowe klasy 4 - 6
• „Rola i zadania Straży Miejskiej"
• „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
- „Bezpieczna droga do szkoły"
- „Bezpieczny rowerzysta"
• „Zachowania w sytuacjach zagrożeń."
- „Dziecko w kontakcie z nieznajomym"
- „Agresja i przemoc rówieśnicza"
- „Bezpieczne zabawy"
- „Bezpieczne ferie zimowe"
- „Bezpieczne wakacje"
• „Jestem strażnikiem przyrody"
- „Segregacja odpadów", „Spalanie odpadów"
- „Zwierzęta w mieście", „Zwierzęta w lesie"
• „Odpowiedzialność prawna nieletnich"
• „Kultura kibicowania"

Gimnazja
• „Rola i zadania Straży Miejskiej"
• „Odpowiedzialność prawna nieletnich"
• „Kultura kibicowania"
• „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
• „Zachowania w sytuacjach zagrożeń."
- „Zagrożenia w sieci"
- „Agresja i przemoc rówieśnicza"
- „Bezpieczne ferie zimowe"
- „Bezpieczne wakacje"
• „Jestem strażnikiem przyrody"
- „Segregacja odpadów", „Spalanie odpadów"
- „Zwierzęta w mieście", „Zwierzęta w lesie"

Szkoły ponadgimnazjalne
• „Rola i zadania Straży Miejskiej"
• „Odpowiedzialność prawna nieletnich"
• „Kultura kibicowania"
• „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
• „Zachowania w sytuacjach zagrożeń."
- „Zagrożenia w sieci"
- „Agresja i przemoc rówieśnicza"
- „Bezpieczne ferie zimowe"
- „Bezpieczne wakacje"
• „Jestem strażnikiem przyrody"
- „Segregacja odpadów", „Spalanie odpadów"
- „Zwierzęta w mieście", „Zwierzęta w lesie"

Propozycje spotkań tematycznych przeznaczonych dla dorosłych odbiorców
• „Rola i zadania Straży Miejskiej Gdyni"
• „Minimalizacja konfliktów ze społeczeństwem"
• „Odpowiedzialność prawna nieletnich"

5. REALIZATORZY PROGRAMÓW

Poszczególne programy realizowane będą przez strażników z zespołów zadaniowych Straży Miejskiej w Gdyni ds. profilaktyki i ochrony środowiska wspólnie ze strażnikami poszczególnych rewirów.
Do realizacji włączone będą osoby z instytucji współpracujących z zespołem ds. profilaktyki
i ochrony środowiska w zakresie tworzenia i prezentacji programów.
Wszelkie pomysły i problemy zgłaszane przez instytucje będą omawiane i przygotowywane w ramach programu.

 

st. specjalista Iwona Pol