Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Profilaktyka - programy edukacyjne

Profilaktyka

Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Straż Miejska działając w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, realizuje określone zadania, w tym „inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”. W celu wypełniania wskazanego zadania w strukturze gdyńskiej Straży Miejskiej powołany został Zespół Profilaktyki Społecznej.

Spis treści:
 1. Zakres działania
 2. Cele działalności
 3. Odbiorcy
 4. Programy realizowane przez Zespół Profilaktyki
 5. Realizatorzy programów


1. Zakres działania

 • kontrola terenu placówek oświatowych oraz miejsc gromadzenia się młodzieży  pod kątem porządku publicznego,
 • koordynacja działań Straży Miejskiej w zakresie prowadzonych programów edukacyjnych i profilaktycznych,
 • współpraca z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi w zakresie tworzenia, koordynacji i prezentacji programów edukacyjnych i profilaktycznych.


2. Cele działalności


Cel główny to działalność edukacyjna i profilaktyczna realizowana przez Straż Miejską w Gdyni, obejmująca zasadnicze cele profilaktyki pierwszorzędowej:
 • promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 • zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych
Cele szczegółowe to działania podejmowane przez Straż Miejską w Gdyni w zakresie:
 • prowadzenia działalność informacyjnej, czyli dostarczania odbiorcom informacji na temat istniejących zagrożeń oraz skutków zachowań ryzykownych,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej: rozwijania umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów i własnych problemów, opierania się naciskom ze strony otoczenia),
 • organizacji działań alternatywnych, dających możliwość osiągnięcia satysfakcji życiowej, podniesienia swojej samooceny, rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań w sposób społecznie akceptowany i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego,
 • realizacji i wdrażania programów edukacyjno - informacyjnych opracowanych przez Straż Miejską, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oraz innych organizacji zajmujących się podobną działalnością.

3. Odbiorcy

 • dzieci i młodzież
Programy przygotowane przez Straż Miejską w Gdyni adresowane są w dużej części do dzieci i młodzieży szkolnej. Zostały one przystosowane do wieku, poziom wiedzy oraz stopnia rozwoju poznawczego poszczególnych grup wiekowych.

 • rodzice
Programy skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej mogą być połączone ze edukacją rodziców. Oznacza to, że w ich ramach Straż Miejska może podjąć współpracę z dyrekcjami, pedagogami szkolnymi oraz radami rodziców, dzięki czemu prowadzone mogą być zajęcia tematyczne oraz informacyjne na temat działalności prewencyjnej Straży Miejskiej.

 • kadra pedagogiczna
Dodatkowym elementem działalności Straży Miejskiej jest propozycja spotkań
z nauczycielami przy okazji odbywających się w szkole rad pedagogicznych. Na takich spotkaniach Straż Miejska omawia szczegółowo zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich i działalnością prewencyjną SM.

 • osoby dorosłe
Straż Miejska w Gdyni posiada możliwość realizowania zajęć profilaktycznych dla osób dorosłych, w tym dla osób szczególnie narażonych na stanie się ofiarą wykroczenia lub przestępstwa. Mogą to być to ciekawe i rozwijające spotkania lub warsztaty, dzięki którym zwiększy się poziom bezpieczeństwa dorosłych gdynian.

 • instytucje i organizacje współpracujące ze Strażą Miejską (koalicjanci)
Nowym elementem działalności edukacyjnej i profilaktycznej Straży Miejskiej jest oferta spotkań z wychowawcami i pedagogami oraz pensjonariuszami ośrodków opiekuńczo - wychowawczych takich jak Rodzinne Domy Dziecka, Ośrodek Pomocy Rodzinie, Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, jak i z radnymi Rad Dzielnic, Miejskim Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Na takich spotkaniach Straż Miejska omówi zagadnienia związane z działalnością prewencyjną, wspólnie poszukamy rozwiązań sytuacji  kryzysowych, przekazane zostaną elementy podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i minimalizacji konfliktów społecznych.

4. Programy realizowane przez Zespół Profilaktyki


Grupy przedszkolne:
 • Rola i zadania Straży Miejskiej,
 • Bezpieczna droga do przedszkola,
 • Zachowania w sytuacjach zagrożeń i numery alarmowe,
 • Jestem strażnikiem przyrody,
 • Zwierzęta w Gdyni
Szkoły Podstawowe klasy 0-3:
 • Rola i zadania Straży Miejskiej,
 • Bezpieczna droga do szkoły,
 • Zachowania w sytuacjach zagrożeń,
 • Dziecko w kontakcie z nieznajomym,
 • Bezpieczne zabawy,
 • Bezpieczne ferie zimowe,
 • Bezpieczne wakacje,
 • Jestem strażnikiem przyrody i dbam o środowisko
 • Zwierzęta w Gdyni.
Szkoły Podstawowe klasy 4 – 8:
 • Rola i zadania Straży Miejskiej,
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • Bezpieczny rowerzysta,
 • Zachowania w sytuacjach zagrożeń,
 • Dziecko w kontakcie z nieznajomym,
 • Agresja i przemoc rówieśnicza,
 • Bezpieczne zabawy,
 • Bezpieczne ferie zimowe,
 • Bezpieczne wakacje,
 • Jestem strażnikiem przyrody i dbam o środowisko
 • Zwierzęta w Gdyni,
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
Szkoły ponadpodstawowe:
 • Rola i zadania Straży Miejskiej,
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich,
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • Zachowania w sytuacjach zagrożeń,
 • Zagrożenia w sieci,
 • Agresja i przemoc rówieśnicza,
 • Bezpieczne ferie zimowe,
 • Bezpieczne wakacje,
 • Ochrona środowiska
 • Zwierzęta w Gdyni.
Propozycje spotkań tematycznych przeznaczonych dla dorosłych odbiorców:
 • Rola i zadania Straży Miejskiej Gdyni,
 • Minimalizacja konfliktów ze społeczeństwem,
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich,
 • Bezpieczny senior.
W celu ustalenia szczegółów programów prosimy o kontakt z Zespołem Profilaktyki Społecznej.

5. Realizatorzy programów

Poszczególne programy realizowane będą przez strażników z zespołu zadaniowego Straży Miejskiej w Gdyni ds. profilaktyki społecznej, wspólnie ze strażnikami poszczególnych rewirów oraz w razie potrzeb – z pracownikami instytucji i organizacji współpracujących ze Strażą Miejską.

 • ikonaOpublikowano: 13.02.2013 00:00
 • ikona

  Autor: Marcin Kostrzyński (m.kostrzynski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 20.06.2024 12:23
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona