Co nowego

Gdynia ma uchwałę krajobrazową

mat. Gdynia.pl

mat. Gdynia.pl

Gdynia stawia kolejny krok w stronę estetyzacji miasta i zwalczania chaosu reklamowego. Podczas XXXI sesji Rady Miasta Gdyni przyjęto uchwałę krajobrazową. To dokument, który wprowadza m.in. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Prace nad Uchwałą Krajobrazową Miasta Gdyni 2021 były wielostopniowe i bardzo szczegółowe. Złożenie dokumentu do Rady Miasta poprzedził szereg uzgodnień i konsultacji społecznych, które uwzględniały potrzeby gdynian. Uchwała reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

– Jednogłośne przyjęcie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Gdyni to kolejny duży krok w stronę uporządkowania miasta pod względem estetyki. Bardzo się cieszę, że radni poparli tę inicjatywę. W naszym mieście niestety nie brakuje nielegalnych, źle zaprojektowanych i nieestetycznych urządzeń reklamowych. Przykładem może być reklama na kółkach, niewymagająca zgłoszeń, która przed wprowadzeniem uchwały pozostawała poza kontrolą. Przeciwdziałanie tego typu zabiegom zapewni właśnie ta uchwała. Jej zapisy jednoznacznie regulują możliwość umieszczania reklam na danym terenie, a także ich wygląd zewnętrzny i formę, w jakiej mogą zostać wykonane. Już roku wiele przestrzeni przejdzie całkowitą metamorfozę – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Uchwałę procedowano podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdyni23 czerwca. W dyskusję włączyli się radni, a także członkowie zespołu pracującego nad projektem. Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

– Projekt, podobnie jak w innych miastach, od początku wzbudzał spore emocje. Przez cały czas jego tworzenia zmieniał się i ewoluował. Jestem przekonany, że opracowaliśmy dobre i skuteczne narzędzie do porządkowania przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. Wypracowany dokument jest kompromisem różnych grup interesariuszy uchwały – komentuje Jacek Piątek, plastyk miasta.

Uchwała krajobrazowa dzieli miasto na strefy rygoru wizualnego. Pierwsza z nich – oznaczona literą A – charakteryzuje się zaostrzonymi zasadami i obostrzeniami. Znalazły się w niej tereny szczególnie ważne ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne. Na pozostałym obszarze – oznaczonym literą B – będą obowiązywały zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.

Strefa A (zaostrzonego rygoru wizualnego) obejmuje centralny obszar miasta, przyległy do brzegu morskiego o szerokości ok. 2,5 km. Przebiega on od granicy z Sopotem wzdłuż granicy strefy ochrony krajobrazu w Orłowie, aż do przecięcia z torami kolejowymi. Dalej granica strefy biegnie wzdłuż osi torów kolejowych do al. Marsz. Piłsudskiego, następnie wzdłuż ulic: Śląskiej i Morskiej do wysokości stacji SKM Gdynia Stocznia, a potem lewą pierzeją do skrzyżowania z ul. Grabowo, włączając obszar Zespołu Budynków Dawnej Szkoły Morskiej, a następnie powracając prawą stroną ul. Morskiej do przejścia nad torowiskiem SKM Gdynia Stocznia do ul. Janka Wiśniewskiego. Dalej wzdłuż ul. Janka Wiśniewskiego do skrzyżowania z ul. Polską, następnie do nabrzeża basenu IV im. Marsz. Józefa Piłsudskiego. Strefa obejmuje obszar ulic granicznych wraz z przyległymi nieruchomościami wzdłuż tych ulic. Ponadto w strefie A mieszczą się tereny i miejsca objęte ochroną dziedzictwa kulturowego i wpisane do rejestru zabytków, które znajdują się poza powyższym obszarem. Będzie to zatem m.in. fragment Oksywia.

Pozostała część miasta należy do strefy B (rygoru wizualnego). Wyjątkami są tereny zamknięte, np. wojskowe.

materiały Rady Miasta Gdyni

Projekt uchwały zakłada całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w strefie A. Przyjmuje się zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. Według nowych zasad między reklamami będzie musiała zostać zachowana odpowiednia odległość. Projekt wprowadza też odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Z kolei na ogrodzeniach nie będzie można wieszać reklam, a w szczególności banerów i reklamy drobnej.

Proces porządkowania dotyczy również szyldów na budynkach. Ich ilości będzie ograniczona i zostaną one dostosowane do rodzaju architektury. Projekt uchwały zawiera też wytyczne dotyczące standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury. Istotne są również zapisy szczegółowe na temat zakazu grodzenia ciągów komunikacyjnych, porządkowania siatek ochronnych podczas remontów, jak i formy ogrodzeń.

W dokumencie określono także terminy, w jakich reklamodawcy i firmy muszą uporządkować przestrzeń:
  • 12 miesięcy dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, szyldów usytuowanych nielegalnie (bez wydanego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia);
  • 36 miesięcy dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, szyldów usytuowanych legalnie przed 1 maja 2020 roku;
  • 12 miesięcy dla elementów małej architektury, takich jak automaty sprzedażowe i usługowe, automaty przechowujące przesyłki;
  • 12 miesięcy – na dostosowanie ogrodzeń w zakresie otwarcia ciągów komunikacyjnych (ustawa nie przewiduje narzędzi egzekucyjnych – kar administracyjnych tak jak w przypadku reklam).

Przedsiębiorcy, którzy dopełnili wszelkich formalności, jednak ich reklamy, zgodnie z wytycznymi, nie mieszczą się w katalogu działań dostępnych, będą mieli aż 36 miesięcy na dostosowanie swojej infrastruktury. Jest to jednak niewielki procent wszystkich widocznych ekspozycji. Analiza wykazała, że zdecydowana większość obecnych instalacji to reklamy umieszczone lub postawione bez wymaganych uzgodnień. Uchwała pozwoli na ich sprawne usunięcie w najbliższym czasie.

– Aktualnie planujemy następne kroki. Po okresie urlopowym rozpoczniemy serię szkoleń i prezentacji dla firm reklamy zewnętrznej, architektów, projektantów i producentów szyldów, przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości. Ci ostatni w szczególności powinni zapoznać się z przepisami, żeby w odpowiednim czasie dostosować swoje nieruchomości do nowych wymogów. Planujemy opracować ilustrowany przewodnik po uchwale, by w sposób czytelny i prosty każdy mógł zapoznać się z podstawami nowych regulacji prawa miejscowego. Czeka nas też powołanie jednostki wdrożeniowej i interwencyjnej oraz wypracowanie sprawnych mechanizmów współpracy między wydziałami i jednostkami miejskim w zakresie monitorowania i wdrażania zmian związanych z przyjęciem uchwały krajobrazowej – tłumaczy Jacek Piątek, plastyk miasta.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Pełna treść dokumentu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • ikonaOpublikowano: 24.06.2021 13:30
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.07.2021 13:51
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze