Zadania i uprawnienia

Zadania

  Zadania Straży Miejskiej  zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.
 
 
Art.11.1. Do zadań Straży należy w szczególności:
 
 
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach       o ruchu drogowym,
 
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii- technicznych, i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem
śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 
2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
 
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.


Art. 12.1. Strażnik wykonując zadania,(....), ma prawo do:
 
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego
 
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenie ich tożsamości
 
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 
3. a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
 
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary
 
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt3,
 
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach,
 
zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym  
 
 
7) wydawania poleceń,
 
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,  prowadzących działalność w zakresie użyteczności  publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

    ikona