Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Edukacja - archiwum

Rekrutację do przedszkoli czas zacząć

// fot. gdynia.pl

// fot. gdynia.pl

Marzec to dla wielu rodziców miesiąc, w którym muszą podjąć ważną decyzję o najbliższej przyszłości swojego dziecka. Rozpoczyna się właśnie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21. Zapisy startują w poniedziałek, 2 marca. Wniosek oraz wymagane oświadczenia będą dostępne od godziny 12:00. Na dzieci czekają 72 placówki (44 przedszkola i 28 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi) na terenie całego miasta.


Wyniki rekrutacji zostaną podane 25 marca o godz. 15.00. Do 31 marca do godz. 17.00 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki.Będzie to możliwe w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację!

Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 8 kwietnia o godz. 15.00.


Strona do logowania - www.gdynia.pl/rekrutacja


Jakie są zasady rekrutacji?


2 marca rozpoczyna się  rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice wybierają od jednej do trzech placówek. Najważniejsze jest miejsce wskazane jako pierwszy wybór. To tam składa się wniosek. Pozostałe, maksymalnie dwa przedszkola to alternatywne możliwości, które mogą być pomocne w przypadku zbyt wielu chętnych do placówki wskazanej w pierwszej kolejności.
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Nie biorą w nim udziału dzieci kontynuujące edukację przedszkolną, których rodzice złożyli w placówce potwierdzającą to deklarację.
 
Dzieci są przyjmowane na podstawie kryteriów rekrutacyjnych. W zależności od ich spełniania, wnioski są dodatkowo punktowane. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.
 
Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację oraz liczby dzieci przyjętych w rekrutacji.
 
Kryteria obowiązujące w podstawowej rekrutacji są określone ustawowo. W rekrutacji uzupełniającej punkty są przyzwane według zasad określonych przez samorząd Gdyni.
 

Które dzieci obejmuje wychowanie przedszkolne?


Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2014 roku) są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych), biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej, nie biorą udziału w rekrutacji na zasadach ogólnych. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.
 

Jak przebiega proces rekrutacji?Od 2 marca od godz. 12.00 do 16 marca do godz. 16.00 trwa nabór wniosków o przyjęcie. Formularz w wersji papierowej należy złożyć w wybranej placówce. Choć rodzice wybierają trzy miejsca, formularz składa się jedynie do jednego przedszkola (lub oddziału przedszkolnego w szkole), wskazanego jako pierwszy wybór.
 
Wniosek można wypełnić na drukowanym formularzu lub skorzystać z jego elektronicznej wersji. W obu przypadkach konieczne jest złożenie formularza w formie papierowej w przedszkolu wskazanym jako pierwszy wybór. Skorzystanie z elektronicznego formularza pozwoli jednak na sprawdzenie wyników rekrutacji on-line po zalogowaniu. W innym przypadku wyniki będą dostępne w konkretnych placówkach na tablicach ogłoszeniowych.
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie punktowanego kryterium są dołączane do wniosku o przyjęcie. Ich brak oznacza nieprzyznanie punktów.
 
Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do placówek. System przydziela dzieci do przedszkoli na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).
 
Wyniki rekrutacji zostaną podane 25 marca o godz. 15.00. Ogłoszone wtedy zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Rodzice będą mogli się z nimi zapoznać przez stronę internetową lub sprawdzić w danej placówce. Listy wywieszone w przedszkolach będą zawierały imiona i nazwiska dzieci oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia. 
 
Do 31 marca do godz. 17.00 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki. Będzie to możliwe w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację!
 
Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 8 kwietnia o godz. 15.00.
 

Procedura odwoławcza


 
1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 
Rekrutacja uzupełniająca
 
W przypadku wolnych miejsc w gdyńskich placówkach, 18 maja 2020 roku o godz. 12.00 opublikowany zostanie ich wykaz na stronie  www.gdynia.pl/rekrutacja
 
Do 22 maja (godz. 16.00) rodzice mogą złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki, ale jedna jest wskazana jako preferowana i tam należy złożyć wniosek.
 
28 maja o godz. 15.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji uzupełniającej: lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
 
Rodzice zakwalifikowanych dzieci do 2 czerwca do godz. 17.00 muszą potwierdzić chęć zapisania dziecka w placówce, do której ich dziecko zostało zakwalifikowane. 5 czerwca o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych dzieci.
 
Od 5 czerwca prowadzona będzie procedura odwoławcza. 31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc w gdyńskich placówkach. Wtedy też będzie możliwa rekrutacja dzieci urodzonych w 2018 roku.
 
Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni:
 
Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. (mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie):

Wszystkie załączniki będą dostępne od 2 marca od godz.12.00.

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)
110 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
110 pkt

Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
(Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

L. p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
55 pkt
2. Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się
 w systemie dziennym
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4 20 pkt
3. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; - zał. nr 5 10 pkt
4. Dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6 8 pkt
5. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7 5 pkt
6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –
zał. nr 8
2 pkt


*Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.
 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.
 

Do pobrania

ikona

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

doc35kb

ikona

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

doc34kb

ikona

Załącznik nr 3 - Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się

doc35kb

ikona

Załącznik nr 4 - Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

doc37kb

ikona

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się

doc37kb

ikona

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej

doc36kb

ikona

Załącznik nr 7 - Oświadczenie rodzica o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia

doc36kb

ikona

Załącznik nr 8 - Oświadczenie rodziców, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców

doc36kb

ikona

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GDYNIĘ na rok szkolny 2020/2021

doc104kb

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2020 08:00
  • ikona

    Autor: Michalina Siemińska (m.sieminska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.06.2021 14:29
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona