Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Nauka

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół podstawowych?

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023/fot. freepik

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 // fot. freepik

21 marca rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice naszych najmłodszych uczniów mają w czym wybierać. W Gdyni jest bowiem ponad 30 szkół, w tym te z oddziałami dwujęzycznymi czy sportowymi. Jak będzie przebiegała rekrutacja?

Co ważne we wszystkich szkołach wnioski o przyjęcie składamy od 21 marca do 27 kwietnia. W szkołach mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych czy dwujęzycznych podczas procesu rekrutacji dodatkowo przyszli uczniowie przechodzą testy. Kandydaci bowiem muszą wykazać się swoją sprawnością fizyczną bądź w przypadku oddziałów dwujęzycznych przejść sprawdzian predyspozycji językowych.

W przypadku "klasycznych" szkół listę osób zakwalifikowanych poznamy 20 maja. Rodzice w terminie 7 dni potwierdzają, do której szkoły będzie uczęszczało ich dziecko. W czerwcu będzie można także złożyć wnioski w rekrutacji uzupełniającej. Szkoły będą je przyjmować od 6 do 20 czerwca.

Wydział Edukacji, przygotował dla rodziców szczegółowy grafik rekrutacji, w którym można sprawdzić dokładne daty kolejnych etapów rekrutacji. Na samym dole znajdą Państwo także kryteria jakimi kierują się szkoły podczas przyjmowania dzieci oraz wykaz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.L.p.                   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
        rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
       uzupełniającym
  1                            2                    3                    4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 21 marca
do 27 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
od 6 czerwca                          do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 
 Przeprowadzenie sprawdzianu  
 predyspozycji językowych.
od 29 kwietnia
do 16 maja 2022 r.
 

29 kwietnia 2022 r.
od 27 czerwca
do 30 czerwca 2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
13 maja 2022 r.
o godz. 12.00
 


6 maja 2022 r.
o godz. 12.00
6 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych.
20 maja 2022 r.         
o godz. 12.00

 

13 maja 2022 r.
o godz. 12.00

13 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 maja
do 27 maja 2022 r.
 od 13 lipca                    
 do 20 lipca 2022 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.
 

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych.
3 czerwca 2022 r.                   o godz. 12.00
 

20 maja 2022 r.
o godz. 12.00
22 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.                     x 31 sierpnia 2022 r.
o godz. 12.00

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 • ikonaOpublikowano: 31.01.2022 09:08
 • ikona

  Autor: Emilia Koniuszewska (e.koniuszewska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 31.01.2022 09:10
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona