Nauka

Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja 2018/2019

rekrutacja 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku. Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ruszy 6 maja, natomiast do klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych 25 marca 2020 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do gdyńskich placówek oświatowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu nr 1900/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2020 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Temin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (www.gdynia.pl/rekrutacja)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
2 marca 2020 r.
o godz. 12:00


              X
       
           X18 maja 2020 r.
o godz. 12:00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca 2020 r.
od godz. 12:00
do 16 marca 2020 r.
do godz. 16:00
od 18 maja 2020 r.
od godz. 12:00
do 22 maja 2020 r.
do godz. 16:00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
25 marca 2020 r.
o godz. 15:00
28 maja 2020 r.
o godz. 15:00
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat zostal zakwalifikowany
do 31 marca 2020 r. do godz. 17:00 do 2 czerwca 2020 r. do godz. 17:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 kwietnia 2020 r.
o godz. 15:00
5 czerwca 2020 r.
o godz. 15:00
6 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc X 31 sierpnia 2020 r.
o godz. 15:00


2. Kryteria określone przez organ prowadzący (samorządowe) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 
1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. (kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej);
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 8 pkt. (kryterium dotyczy tylko przedszkoli);
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 2 pkt.            
 
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są:
      
Ad. 1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej, z uwzględnieniem nr NIP
i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
Ad. 3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie
o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 4) oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
Ad. 5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
Ad. 6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Temin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 6 maja do 29 maja 2020 r. do godz. 15:00 od 18 czerwca do 3 lipca 2020 r. do godz. 15:00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25 marca
do 29 maja 2020 r.
do godz. 15:00od 25 marca
do 29 maja 2020 r.
do godz. 15:00
od 8 do 22 lipca 2020 r. do godz. 15:00od 8 do 22 lipca 2020 r.
do godz. 15:00
3  
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej


Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

od 22 do 23 czerwca 2020 r.

24 czerwca 2020 r.29 lipca 2020 r.


31 lipca 2020 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
26 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
 

26 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
5 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00


5 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:00
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego 
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego
5 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
 
29 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
10 lipca 2020 r. o godz. 12:00


12 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:00
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego od 5 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. od 10 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. do godz. 15.00 od 13 do 19 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego
17 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00
 

 
7 lipca 2020 r.
o godz. 12:00

21 lipca 2020 r.
o godz. 12:00


21 sierpnia 2020 r.
o godz. 12.00

9 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami X 31 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:00


4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt;
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt;
3) niepełnosprawność kandydata – 30 pkt;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt;
5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt;
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt;
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.
 
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
 
Ad. 1) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
Ad. 2) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
Ad. 3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5) oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Ad. 7) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

  • ikonaOpublikowano: 31.01.2020 15:30
  • ikona

    Autor: Michalina Siemińska (m.sieminska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.04.2020 11:30
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona