1431 (1031) 2020-11-20 - 2020-11-26

XXIV sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się zdalnie

25 listopada o godz. 12.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta.

Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i Alei Marszałka Piłsudskiego,
- przyjęcia Planu Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie na lata 2020 - 2022
- ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ustalenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Gdyni,
- ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
- przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”,
- utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu,
- utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz nadania jej statutu,
- zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody,
- powierzenia Wiceprezydentowi Michałowi Guciowi reprezentowania Gminy Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/88/19 z dn. 23 stycznia 2019 r. dot. odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów.
- zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce „InnoBaltica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdyni.
- ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Goździkowej w Gdyni,
- ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Janowskiej w Gdyni,
- ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Władysława Kańskiego w Gdyni,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Afrykańskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Architektów,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Gedymina,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 5,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Korzeniowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Lazurowej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Leszczynki i ul. Stoigniewa
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz – Dreszera,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Prostokątnej,
- odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/34,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika,
- zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pionierów (29 m2),
- zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pionierów (139 m2),
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Legionów 94a,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 36/99
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
- zmiany Uchwały Nr XXI/690/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wieluńskiej 71,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Chrzanowskiego 21,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul.Świętojańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność podmiotu prywatnego.