Jubileuszowa Księga Gdynian

Jubileuszowa Księga Gdynian

Jubileuszowa Księga Gdynian powstała w 2001 roku, z okazji 75-lecia nadania Gdyni praw miejskich. Prezydent Wojciech Szczurek przekazał ją podczas VII Spotkania Rodów Gdyńskich na ręce Dagmary Płaza-Opackiej, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. To ponad 300 opowieści, drzewa genealogiczne oraz fotografie sprzed lat. Wspomnienia pisały dzieci, wnuki i prawnuki ludzi, którzy w latach międzywojennych lub tuż po wojnie przybyli do Gdyni i tu pozostali.


Gdyńskie rody to nie tylko ludzie, którzy mieszkali w kaszubskiej wiosce z dziada pradziada, ale i ci, którzy przyjechali nad morze po zakończeniu wojny i odbudowywali miasto. Wśród autorów wspomnień przeważają seniorzy, ale nie zabrakło też kart pisanych przez najmłodsze pokolenie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jubileuszowa Księga Gdynian zawiera szereg danych osobowych pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio od osób, których dane dotyczą, w związku z tym stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w celu wytworzenia Jubileuszowej Księgi Gdynian jest Prezydent Miasta Gdyni, z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl  tel: +48 58 626 26 26.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 3. Źródłem pozyskania informacji o członkach rodziny oraz wybitnych przedstawicielach rodu jest osoba reprezentująca rodzinę, która dostarczyła niezbędne dane w zakresie i w sposób określony przez Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu opracowania, upublicznienia oraz zachowania dla przyszłych pokoleń zbioru zawierającego zapisy losów gdyńskich rodzin w postaci Jubileuszowej Księgi Gdynian (dalej Księga) wydanej dla upamiętnienia rocznicy nadania Gdyni praw miejskich – podstawą prawną przetwarzania danych (w tym wizerunku) jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art.6 ust. 1 lit a RODO.
 5. Dane osobowe zapisane na kartach Księgi podlegają udostępnieniu w formie elektronicznej na stronie www.gdynia.pl oraz w formie tradycyjnie oprawionej księgi dostępnej w Muzeum Miasta Gdyni.
 6. Odbiorcami danych osobowych zawartych w Księdze mogą być:
  a)      podmioty uprawnione przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  b)     osoby przeglądające Księgę na oficjalnej stronie internetowej  Administratora, o której mowa w pkt.5;
  c)      podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi technicznej i serwisowej stron internetowych w Urzędzie Miasta Gdyni;
  d)     Muzeum Miasta Gdyni oraz osoby odwiedzające muzeum;
  e)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów i porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
 7. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane tj. wieczyście lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane są przetwarzane w Księdze ma prawo do:
  a)    dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
  b)    do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
  c)    żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 i 18 RODO);
  e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
 10. Zgodnie z RODO, osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, w zakresie w jakim taka zgoda została udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych do opracowania i wyłożenia Księgi do publicznej wiadomości było dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych w formie określonej przez Administratora było odrzucenie przekazanych zapisów dotyczących rodu oraz opublikowanie Księgi z wyłączeniem tych informacji.

 • ikonaOpublikowano: 26.10.2022 14:11
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 27.10.2022 08:44
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona