Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o rozpoczęciu naboru Członków Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia
 
o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Gdyni oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
 
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 28 lipca do 13 października 2017 r.

WARUNKI NABORU:

1. Komitet Rewitalizacji liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:
1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli Rad Dzielnic - po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Kandydat będący mieszkańcem obszaru rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji.
3. Kandydat będący przedstawicielem właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5 przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.
4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych wskazuje Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
5. Przedstawicieli Rad Dzielnic wskazują Rady Dzielnic w formie uchwały.
6. Przedstawicieli Rady Miasta Gdyni wskazuje Rada Miasta Gdyni w formie uchwały.
7. Przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni wskazuje Prezydent Miasta Gdyni.
8. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią.
9. Kandydatem na  członka Komitetu Rewitalizacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
10. Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.
11. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.
12. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, obowiązującymi kandydatów opisanych w pkt. 2 i 3, będą dostępne od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 28 lipca 2017 r.:
a) w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-16.00,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”) .
13. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, obowiązującymi kandydatów opisanych w pkt. 2 i 3, należy złożyć w formie papierowej do dnia 22 września 2017 r.
a) na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
lub
b) bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godzinach urzędowania biura 08.00-16.00.
14. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 727 39 04.

  • ikonaOpublikowano: 14.07.2017 13:25
  • ikona

    Autor: Konrad Młynarczyk (k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.03.2018 12:49
  • ikonaZmodyfikował: Konrad Młynarczyk
ikona