Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Gdynianie konsultowali granice obszaru rewitalizacji


Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji i zgodził się na rozszerzenie Gminnego Programu Rewitalizacji o Meksyk i część Babich Dołów oraz na zwiększenie granic zaproponowanych wcześniej obszarów rewitalizacji. logo
Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta określającej w Gdyni granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zbierano przez cały luty 2016. Czterema wskazanymi przez urzędników i poddanymi publicznej dyskusji rejonami, które miałby objąć Gminny Program Rewitalizacji, były:
- część dzielnicy Oksywie, czyli rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza
- część dzielnicy Chylonia, czyli rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego
- zachodnia cześć dzielnicy Witomino - Radiostacja
- część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu
Prace na trzech pierwszych obszarach miałyby zostać sfinansowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej, zmiany na Pekinie miałyby być prowadzone w oparciu o środki własne miasta Gdynia.

W ramach konsultacji społecznych odbyło się pięć spotkań - cztery w dzielnicach, w których miałyby być prowadzone prace, i jedno ogólnomiejskie. Wzięli w nich udział mieszkańcy, radni dzielnic i miasta, przedstawiciele samorządu i służb mundurowych.
Przez cały miesiąc dokumenty informacyjne były dostępne w internecie, w Infobox Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych.

Gdynianie skorzystali z możliwości zgłoszenia zarówno propozycji zmian dotyczących obszarów już rekomendowanych przez urzędników, jak i zaproponowania zupełnie nowych terenów do rewitalizacji. W spotkaniach konsultacyjnych udział wzięły 153 osoby, w terminie złożono 25 formularzy.
Mieszkańcy okazali się na tyle skuteczni, że po dokładnej analizie uwag, które wpłynęły do koordynującego w Gdyni program rewitalizacji Laboratorium Innowacji Społecznych zdecydowano o wprowadzeniu następujących zmian:

1. powiększenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji o dwa podobszary:
- część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków
- część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku
2. powiększenie podobszaru: część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza o centrum dawnej wsi Oksywie, tereny leśne między ul. Bosmańską, a ul. inż. Jana Śmidowicza oraz rejon wąwozu na północ od ul. Osada Rybacka
3. powiększenie podobszaru: część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego o teren klubu sportowego Checz Gdynia oraz teren IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
4. powiększenie podobszaru: część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu o tereny przylegających ulic i ciągów pieszych

Nim postanowiono o rozszerzeniu liczby i granic podobszarów rewitalizacji przeprowadzona została drobiazgowa analiza wskaźników określających panującą tam sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Odbyły się także wizyty studyjne, m.in. na Babich Dołach i Meksyku.

Mapa obszarów

 

 

ikona