Aktualności

Już pracujemy nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji

We wrześniu, na rewitalizowanym fragmencie Witomina, otwarta została Przystań Widna 2A // fot. Przemysław Kozłowski

We wrześniu, na rewitalizowanym fragmencie Witomina, otwarta została Przystań Widna 2A // fot. Przemysław Kozłowski

Wraz ze zbliżającym się końcem roku zbliża się zakończenie trwających właśnie – i realizowanych z dofinansowaniem unijnym - inwestycji rewitalizacyjnych oraz projektów prowadzonych w dzielnicach z udziałem mieszkańców. Nie oznacza to jednak zakończenia zmian pod hasłem „Gdynia OdNowa”. Przeciwnie: trwają prace nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2017. Dokument będzie gotowy w przyszłym roku.Gminy Program Rewitalizacji Miasta Gdyni, który Rada Miasta przyjęła w roku 2017, to katalog zmian dla sześciu fragmentów dzielnic, zaplanowanych do realizacji do roku 2026. Po serii konsultacji z mieszkańcami powstał obszerny dokument opisujący zarówno inwestycje na osiedlach – powstanie nowych dróg, chodników, oświetlenia, terenów rekreacji czy centrów sąsiedzkich „Przystań” – jak i projekty, dzięki którym mieszkańcy mogą poprawić swoją sytuację życiową, zacząć żyć bardziej aktywnie i spędzać więcej czasu w gronie sąsiadów.
- Dobrze zdiagnozowaliśmy potrzeby mieszkańców sześciu podobszarów planowanych do objęcia rewitalizacją, zaplanowaliśmy działania mogące na nie odpowiedzieć i dziś, po siedmiu latach zmian, możemy mówić o realnej zmianie na lepsze – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Mieszkańcy substandardowego osiedla Pekin znaleźli nowe, bezpieczne domy. Na chylońskich osiedlach Meksyk i ZOH powstały zupełnie nowe przestrzenie publiczne. Stworzyliśmy miejsca do rekreacji na Babich Dołach, zwróciliśmy uwagę na walory historyczne Oksywia. Zaangażowaliśmy mieszkańców we wspólne aktywności, oddaliśmy do ich dyspozycji trzy centra sąsiedzkie „Przystań” z ofertą bezpłatnych zajęć. Wiele za nami, ale mamy świadomość, że-aby domknąć proces zmian, musimy działać dalej. Dlatego, jednocześnie, prowadzimy ostanie z działań zapisanych w GPR na lata 2017-2026 i pracujemy nad aktualizacją dokumentu, by zapewnić ciągłość prac.
W tej chwili trwa budowa przejścia przez las na Oksywiu, między ulicami Zieloną i Żeglarzy, a na Witominie: polany rekreacyjnej i ul. Nauczycielskiej. W domach sąsiedzkich w Przystaniach mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie np. psychoterapeutki czy brać udział w zajęciach integrujących rodziny.

W lutym tego roku Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę o aktualizacji Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. W lutym i marcu zbierane były pomysły i uwagi mieszkańców oraz interesariuszy rewitalizacji: w formie elektronicznej, poprzez Gdyńską Platformę Dialogu, oraz podczas warsztatów dla organizacji pozarządowych czy otwartych spotkań dla mieszkańców na podobszarach rewitalizacji. Zaktualizowany GPR będzie bowiem dotyczył obszarów pierwotnie nim objętych. To:
 • zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,
 • fragment dzielnicy Oksywie,
 • fragment dzielnicy Babie Doły,
 • osiedle Meksyk w Chyloni,
 • rejon ulic Opata Hackiego - Zamenhofa w Chyloni,
 • Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.
Władze samorządowe zapowiadają, że będą zabiegały o dofinansowanie unijne, dzięki czemu będzie możliwy szeroki zakres prac. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej środki rewitalizacyjne będą mogły zostać przeznaczane przede wszystkim na działania społeczne, zwiększanie powierzchni zielonych w miastach czy poprawę dostępności przestrzeni publicznej.

Zaktualizowany GPR uwzględni kontynuację prac (chodzi o przedsięwzięcia właśnie realizowane czy te, które dopiero się rozpoczną), ale też nowe zadania, wynikające z pogłębionej diagnozy problemów, potrzeb i potencjałów na każdym z podobszarów: propozycja pakietu działań dla każdego z podobszarów będzie dyskutowana z mieszkańcami w trakcie konsultacji społecznych w przyszłym roku.

Tymczasowo została też zawieszona działalność rewitalizacyjnych punktów konsultacyjnych. Mieszkańcy, którzy chcieliby porozmawiać o pracach, które toczą się w tej chwili. lub o innych kwestiach dotyczących rewitalizacji, mogą to zrobić telefonicznie: 58 727 39 04 lub mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl.

 • ikonaOpublikowano: 10.10.2023 08:31
 • ikona

  Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 13.11.2023 13:16
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona