Aktualności

Posiedzenie inauguracyjne Komitetu Rewitalizacji 3. kadencji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji 3. kadencji  //fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Członkowie Komitetu Rewitalizacji 3. kadencji //fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

O pomysłach i priorytetach na najbliższe lata, a także o sukcesach i o tym, czego zabrakło w trakcie działań przeprowadzanych w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdynia. O tym dyskutowano podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji trzeciej kadencji, które odbyło się 15 lutego. Udział w spotkaniu wzięli także członkowie dwóch poprzednich zespołów.


Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Jego dwudziestoosobowy skład trzeciej kadencji tworzą przedstawiciele mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji, właścicieli nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Jedenaścioro z obecnych członkiń i członków Komitetu to osoby nowe w Komitecie, dziewięcioro kontynuuje dotychczasową pracę. Na przewodniczącego Komitetu ponownie wybrano Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji, a na wiceprzewodniczącą Elżbietę Sierżęgę, radną miasta.

Sednem działalności Komitetu jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: części Witomina, Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni oraz rejonu Wzgórza Orlicz-Dreszera na Leszczynkach. W obecnej kadencji priorytetem dla Komitetu będzie nadzór i doradztwo w temacie kolejnego etapu rewitalizacji, który wdrażany będzie na podstawie aktualizowanego właśnie Gminnego Programu Rewitalizacji.
– Rewitalizacja to zmiana. Zmiana na lepsze. Przekonywaliśmy się o tym przez ostatnie siedem lat, realizując założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy są zadowoleni, chwalą to, co zostało zrobione. Jesteśmy teraz na etapie nowelizacji GPR-u. Przed nami duże zadanie, jakim jest dokładne przemyślenie tego, co powinno znaleźć się w nowym GPR. Planujemy zamknąć jego tworzenie w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Komitet Rewitalizacji będzie miał ważną rolę zaopiniowania projektu GPR przed rozpoczęciem konsultacji społecznych z mieszkańcami  – mówił na spotkaniu Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
Wiceprezydent Michał Guć podsumował podczas spotkania dotychczasowe siedem lat działań w obszarze rewitalizacji, na które złożyło się ponad czterdzieści zakończonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których łączny koszt to ponad 125 mln zł. Realizacja tych działań opierała się na połączeniu różnych źródeł finansowania, w tym środków z Funduszy Europejskich pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu gminy.

W części warsztatowej członkowie Komitetu podzieleni zostali na trzy grupy, w których dyskutowali o roli Komitetu w działaniach rewitalizacyjnych, dotychczasowych osiągnięciach oraz o tym, czego zabrakło podczas siedmiu lat działań. Najczęściej pojawiały się opinie chwalące inwestycje w rejonie ulic Zamenhofa – Opata Hackiego oraz inicjatywy związane z działalnością trzech Przystani. Sugerowano, że każdy z podobszarów rewitalizacji powinien mieć swoją własną przestrzeń dedykowaną działaniom sąsiedzkim. Członkowie Komitetu zwracali również uwagę na konieczność usprawnienia komunikacji publicznej docierającej do Przystani Śmidowicza 49,  potrzebę zwiększenia oferty zajęć dla młodzieży oraz trudności w docieraniu do różnych grup wiekowych z informacjami o konsultacjach społecznych.
– Członkowie Komitetu to różnorodna, energiczna i kreatywna grupa. Cieszymy się, że możemy pracować na rzecz miasta i jego mieszkańców. Ostatnie siedem lat zdecydowanie napawa optymizmem i daje nadzieję, że w kolejnych latach działania rewitalizacyjne wciąż będą zmieniały miasto i odpowiadały na najpilniejsze potrzeby swoich mieszkańców. A my, jako członkowie Komitetu, mamy w tym swój skromny udział – mówi Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Komitetu i radna miasta.
Działalność w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 20.02.2024 12:07
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.02.2024 14:13
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona