Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Czym jest rewitalizacja i co oznacza w praktyce

Radni zapalili zielone światło dla gdyńskiej rewitalizacji

Na sesji, która odbyła się 30 marca 2016, radni przyjęli uchwałę określającą w mieście granice obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji. To oznacza, że mogą się rozpocząć prace nad konkretnymi zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji.

W uchwale określającej w Gdyni granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapisano:
1. część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków
2. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza, po konsultacjach społecznych rozszerzony o centrum dawnej wsi Oksywie, tereny leśne między ul. Bosmańską, a ul. inż. Jana Śmidowicza oraz rejon wąwozu na północ od ul. Osada Rybacka
3. część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku
4. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego, po konsultacjach rozszerzony o teren klubu sportowego Checz Gdynia oraz teren IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej
5. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu, po konsultacjach rozszerzony o tereny przylegających ulic i ciągów pieszych
6. zachodnią cześć dzielnicy Witomino - Radiostacja
  Sesja Rady Miasta Gdyni
- Po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych wprowadziliśmy dość istotne zmiany do naszych pierwotnych  planów - podkreślił podczas sesji Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Zaprezentował radnym uchwałę prosząc jednocześnie o jej przyjęcie, co stało się kilkadziesiąt minut później. - Dość znacznie rozszerzyliśmy obszar Oksywia, który ma zostać objęty rewitalizacją. Nieznacznie powiększone zostały obszary w Chyloni i na tzw. Pekinie. Co istotne, na wniosek mieszkańców dołączyliśmy też Meksyk, który pierwotnie nie został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, oraz część Babich Dołów.

Warto podkreślić zaangażowanie mieszkańców Meksyku, którzy dostarczyli urzędnikom szereg argumentów przemawiających za włączeniem ich osiedla do obszaru rewitalizacji. W efekcie tej aktywności na Meksyku odbyły się wizyty studyjne, podczas których po raz kolejny przyglądano się i analizowano sytuację w tej części Chyloni.

Przyjęcie przez radnych uchwały w sprawie wyznaczenia w mieście obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji otwiera drogę do rozpoczęcia prac nad zapisami gdyńskiego Gminnego Programu Rewitalizacji. Będzie uwzględniał specyfikę i potrzeby każdego z wyznaczonych podobszarów. GPR gotowy ma być do końca 2016 roku.

Na przeprowadzenie procesu rewitalizacji Gdynia ma szansę pozyskać środki unijne w wysokości nawet 50 mln zł. Z tych pieniędzy działania zarówno typowo inwestycyjne, jak i programy społeczne mają zostać przeprowadzone na Oksywiu, Chyloni i Witominie. Ponieważ Pekin, Meksyk i Babie Doły, gdzie sytuacja bez wątpienia wymaga interwencji nie spełniły kryteriów niezbędnych do objęcia rewitalizacji funduszami unijnymi, program będzie tam prowadzony w oparciu o środki własne gminy.
Gdyński proces rewitalizacji koordynuje Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.

 

ikona