Komitet Rewitalizacji

Czym jest Komitet Rewitalizacji i w jakim celu jest ustanawiany

Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, pełniąc funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gdyni. Jego powołanie jest niezbędne w celu realizacji procesu rewitalizacji w oparciu o zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, który został uchwalony przez Radę Miasta Gdyni z końcem marca br.
W ramach swojej działalności Komitet będzie wydawać opinie i doradzać we wszystkich najistotniejszych sprawach związanych z realizowanym na terenie Gdyni procesem rewitalizacji. W jego skład będą wchodzić przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji podlegają konsultacjom społecznym w celu zapewnienia jak najszerzej reprezentacji interesariuszy oraz zasad funkcjonowania dostosowanych do wszystkich zastosowanych grup.

Fot. Aleksandra Dylejko

ikona

Zobacz także