Komitet Rewitalizacji

Jak powinien działać Komitet Rewitalizacji? Weź udział w konsultacjach!

Komitet Rewitalizacji będzie forum współpracy i dialogu

Komitet Rewitalizacji będzie forum współpracy i dialogu

W gdyńskiej rewitalizacji ważną rolę będzie pełnił Komitet Rewitalizacji. Jego członkowie - przedstawiciele różnych grup, w tym mieszkańców - będą wydawać opinie i doradzać we wszystkich najistotniejszych sprawach związanych z prowadzonymi w Gdyni zmianami. 19 maja rozpoczęły się konsultacje dotyczące projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji. Uwagi, opinie i propozycje można przekazywać do 11 czerwca – między  innymi podczas specjalnego spotkania otwartego.

- Podczas przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy Gdyni uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zarówno granic obszarów rewitalizacji, jak i zadań do realizacji w poszczególnych obszarach – przypomina Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji. - Od blisko dwóch miesięcy trwają realne działania związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. Potrzebny jest trwały i systematyczny kontakt reprezentantów mieszkańców, organizacji społecznych i przedstawicieli samorządu. Niezwykle ważna jest tu opinia lokalnych społeczności.

Komitet Rewitalizacji będzie swoistym forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji komitet spełniać będzie funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gdyni.

W piątek, 19 maja, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu regulaminu, który określa zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Chodzi o zapewnienie jak najszerzej reprezentacji interesariuszy oraz ustalenie zasad funkcjonowania odpowiadających wszystkim zainteresowanym grupom.
Konsultacje trwają do 11 czerwca.

- Po zakończeniu konsultacji uwagi złożone w ich trakcie zostaną przeanalizowane i rozpatrzone przez prezydenta Gdyni, a uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu zostanie skierowana na czerwcową sesję Rady Miasta – informuje wiceprezydent Michał Guć. - Po przyjęciu Regulaminu przez Radę, prezydent ogłosi nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, aby pierwsze posiedzenie Komitetu mogło się odbyć już jesienią.

Projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym są dostępne:
a) w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”).
Od 19 maja do 11 czerwca 2017 r. uwagi, opinie i propozycje można przekazywać w formie papierowej lub elektronicznej (za pomocą formularza konsultacyjnego). Wypełnione formularze, w wybranej formie, można dostarczać za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
b) poczty tradycyjnej na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451
c) bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godzinach urzędowania biura 8.00-16.00.

31 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu.

Zaplanowano również warsztaty z grupami przedstawicielskimi, które odbędą się w czasie konsultacji w Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98.
 

  • ikonaOpublikowano: 24.05.2017 18:49
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 05.12.2018 15:30
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona

Zobacz także