Komitet Rewitalizacji

Komitet oceni realizację Gminnego Programu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji spotkali się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Aleksander Trafas

Członkowie Komitetu Rewitalizacji spotkali się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Aleksander Trafas

Pierwsze w tym roku posiedzenie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji poświęcono przeglądowi stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni. Wkrótce członkowie komitetu zapoznają się z oceną aktualności i stopnia realizacji Programu, wyrażą swoją opinię co do konieczności jego aktualizacji.
 
Ubiegłotygodniowe spotkanie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji rozpoczęło się od informacji o tym, że od marca działać on będzie w zmienionym składzie. Magdalenę Apollo, reprezentującą w komitecie mieszkańców Chyloni, zastąpi Stanisław Skłodowski. - Dziękuję za współpracę, za aktywną działalność i za wszystko, co do prac Komitetu Rewitalizacji wniosła Pani swoją energią i osobą – mówiła prowadząca spotkanie Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. -  Życzę sukcesów w innych działalnościach.

Elżbieta Sierżęga przekazała Magdalenie Apollo podziękowania za zaangażowanie w Komitet Rewitalizacji od Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, po czym rozpoczęła się robocza część posiedzenia. Poświęcona była dotychczasowemu przebiegowi realizacji przedsięwzięć oraz ich wpływie na poprawę jakości życia mieszkańców.

29 marca 2020 r. miną trzy lata od uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017 – 2026. Ustawa o rewitalizacji, na podstawie której jest on realizowany, nakłada obowiązek dokonania po upływie trzech lat oceny aktualności i stopnia realizacji programu. Dokument, nad którym prace dobiegają właśnie końca, trafi do zaopiniowania przez członków Komitetu Rewitalizacji, będącego organem opiniodawczo -doradczym prezydenta Gdyni. Po zasięgnięci opinii Komitetu Rewitalizacji prezydent Gdyni podejmie decyzję o konieczności - lub braku - aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

- W Gminnym Programie Rewitalizacji elementem równie istotnym co przedsięwzięcia są cele, które miały być realizowane w toku wdrażania programu, skupione wokół czterech głównych obszarów tematycznych: reintegracja społeczna, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, podniesienie jakości przestrzeni oraz aktywizacja gospodarcza – mówił Konrad Młynarczyk z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, jednostki koordynującej gdyńską rewitalizację. – GPR zakłada działania przewidziane do zrealizowania w ciągu dekady, ale ponieważ niektóre uwarunkowania mogą ulec zmianie, ważne jest przyjrzenie się temu co za nami i określenie, które z zadań będących przed nami wymagają zmiany.

W toku dyskusji pojawiały się głosy o tym, że rewitalizacja dzielnic to dla nich szansa na nowe otwarcie, ale też wyzwania.
Poprawa infrastruktury może przyciągnąć inwestycje. Jako przykład podano Babie Doły, gdzie po udostępnieniu mieszkańcom wygodnego dostępu do plaży pojawiły się plany budowy mariny wraz z niezbędnym zapleczem. Ważne jest jednak zwracanie uwagi, by działania będące pośrednim efektem programu rewitalizacji nie zwiększały dysproporcji pomiędzy rożnymi częściami dzielnic.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji  podkreślali, że by osiągnąć zamierzony cel - poprawę jakości przestrzeni – konieczna jest odpowiednia dbałość na etapie projektowym i wykonawczym. To jednak może wydłużyć czas potrzebny do przygotowania i realizacji przedsięwzięć.

Za ważne uznano też wzbudzenie w mieszkańcach poczucia odpowiedzialności np. za nowe nasadzenia, nakłonienie ich do rezygnacji z nawyków, które w nowych realiach niekoniecznie się sprawdzają.

Mówiono o stanie zaawansowania i realizacji zadań zaplanowanych na konkretne lata. Już podczas poprzedniego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji zwracano uwagę, że w toku prac nad konkretnymi inwestycjami zapisanymi w Gminnym Programie Rewitalizacji konieczne okazuje się doprecyzowanie założeń projektowych czy przeprowadzenie dodatkowych robót. Nie bez znaczenia są też kwestie dotyczące uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń i rozstrzygnięć. Przeciągające się sprawy formalne opóźniają start planowanych prac – tak jak ma to miejsce w przypadku planowanej na ubiegły rok budowy nowego układu drogowego na osiedlu Meksyk.

W drugiej części posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Elżbieta Sierżęga omówiła udział przedstawicieli Gdyni w II Forum Komitetów Rewitalizacji we Włocławku. Wiceprzewodniczącej towarzyszyli Danuta Styk oraz Adam Osiński. – Nasze zaawansowanie realizacji GPR zrobiło duże wrażenie – mówiła Elżbieta Sierżęga. – Z dużym zainteresowaniem spotkał się Program osłonowy dla mieszkańców osiedla Pekin; to jak przy wsparciu miasta dziś już ponad 260 mieszkańców wzgórza znalazło bezpieczny dom. Mówiliśmy też o włączaniu mieszkańców gdyńskich obszarów rewitalizacji w konsultacje, bo przedsięwzięcia realizowane są przy dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności.

Protokoły z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
https://bip.um.gdynia.pl/rewitalizacja,2231/protokoly-z-posiedzen-komitetu-rewitalizacji,520075

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 24.02.2020 11:35
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.02.2020 11:36
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona